tisdag, februari 18, 2014

Pensionärssynpunkter på Liljedalshemmet!Liljedalshemmet har blivit en pinsam följetong så och i riksmedia. Däremot saknar vi pensionärernas/seniorernas synpunkter på det som sker. Det är ju seniorer som vårdas på detta äldreboende. Vi noterar att SPF Gnesta-Daga har uttalat sig i ämnet enligt följande:
"Vid Gnesta-Daga SPF:s årsmöte uttrycktes stark oro för den behandling och vård, som äldre medborgare får vid Liljedalshemmet i Gnesta. Många av dessa befinner sig i livets slutskede och har små möjligheter att göra sig hörda eller kunna påverka sin egen vårdsituation. Därför är det av stor vikt att organisationen fungerar så att en trygg och värdig vård upprätthålls.


Under många år har frågan om nya lokaler dragits i långbänk och ständigt återkommande rapporter om missförhållanden börjar bli vardagsmat. Man kan nog utan överdrift påstå att Gnesta kommuns beslutande politiker under många år spelat hasard med våra äldre som insats. Detta är givetvis ovärdigt ett rikt och välmående samhälle. Det finns förvisso många saker och projekt att prioritera men god omvårdnad och omsorg om dem, för vilka hög ålder innebär både fysiska och psykiska begränsningar, måste givetvis komma i första rummet.


SPF upplever att det behövs nya organisatoriska tag med ett bättre kundperspektiv. Även nålsögat till särskilda äldreboenden är svår att ta sig igenom. Det finns uppenbarligen redan idag allt för få platser att tillgå.


I den mån Liljedalshemmet av byggnadstekniska skäl inte kan erbjuda en god omsorg, bör alternativa boenden snarast komma till stånd i avvaktan på det nya beslutade äldreboendet.


Vi uppmanar beslutande politiker att snabbt öka planeringstakten för ett nytt äldreboende. Så svårt kan det ju knappast vara. Ett gott exempel torde realiseringen av äldreboendet Ekhagen i Björnlunda utgöra. Efter alla turer om placering av denna byggnation, kunde dock projektet realiseras ganska snabbt.


Vi uppmanar kommunens beslutsfattare att öka ansträngningarna för att ge en trygg omvårdnad och en god miljö för nuvarande och kommande generationer."


Här finner man yttrandet!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar