måndag, juni 30, 2014

Det blåser ryssvindar i svensk politik!

Trots Rysslands nya stormaktsdrömmar får vänstern alt fler röster i Sverige. Tillsammans har (FI), (MP) och (V) fått fler röster än socialdemokraterna vid senaste EU-valet. Nog så betecknande för stalinismens nya framgångar!

 

Den unga gästskribenten Johanna Lundgren Gestlöv skriver idag i SN om "Vänstervind eller förödande storm"! Läsvärt! Tänkvärt!

Märkliga mätningar och slutsatser av inkomstklyftor!

Världens ekonomiska jämlikhet enligt gini. 0=total jämlikhet. 1=ingen jämlikhet

 

Idag kan vi i bl a SN läsa om att inkomstklyftorna ökar i Sverige. Något som vänstern envist hävdar men som motsägs av OECD och HDI och inte minst av internationella mätningar enligt ginikoefficient-metoden (se nedan). Nu presenterar professorn Charlotta Mellander en undersökning om "inkomstfördelningen" genom att jämföra medel- och medianinkomster.

 

Hur hon har definierat de olika begreppen är fullständigt okänt. Det framgår att medelinkomsten är de totala inkomsterna delat med antalet invånare,  vilket måste vara direkt felaktigt. Ett medelvärde är totala summan för en grupp dividerat med antal gruppmedlemmar; dvs i detta fallet antalet personer med lön . Antalet invånare, där det även finns både yngre och arbetslösa torde utgöra en felaktig bas. Ett större antal barn i en kommun skulle således ge en felaktig slutsats!

 

I Sverige har vi till skillnad från många andra länder en relativt sett hög lägstalön, vilket även talar mot denna undersökning.

 

Av inslaget i SN kan man tro att inkomstklyftorna är stora. Men det rör sig faktiskt inte mer än mellan 800-2.000 kr i månaden och då kan den med högre lön ha stora studieskulder och högre kostnader för sitt boende! På detta vis blir undersökningen ganska obsolet. Hur Joachim Sorbe vid E-kuriren kan uttala sig om att detta är segregering torde vara ytterst märkligt! Då skulle hela världen i övrigt vara betydligt mer segregerad än Sverige!

 

Enligt enligt olika studier har Sverige ett gini-värde på runt 23-25. Bland de lägsta i världen! I motsats till vad Joachim Sorbe skriver! Vem tror vi på?


Många fel och oklarheter således i denna märkliga sk "undersökning", som knappast på något vis ersätter internationella studier, enligt nedan! Att inkomstklyftorna skulle öka i Sörmland, vet vi inget som helst om! Denna undersökning har noll och intet värde!

 

Saxat ur WikipediaSverige och övriga Skandinavien tillhör världens mest jämlika stater. Det anses gälla vad gäller fördelning av inkomster, liksom av makt och inflytande, enligt flera olika studier. Sverige har en av världens lägsta inkomstojämlikheter; ginikoefficienten för Sverige är 23 enligt CIA, och var den lägsta uppmätta i hela världen år 2005. Enligt FN/UNDP:s Human Development Report 2007/2008 hade Sverige en gini på 25, vilket var den tredje lägsta inkomstojämlikheten i världen. Enligt samma rapport hade Danmark det lägsta gini-värdet, Norge det femte lägsta och Finland det åttonde lägsta. Det gäller för en rad olika mätmetoder och definitioner. Avseende fördelning av förmögenhet är förhållandena mer genomsnittliga.

 

Enligt flera index över demokratiskt styre hamnar Sverige och skandinavien i toppen. Sverige är år 2008 klassat som världens mest demokratiska land enligt ett demokratiindex som citeras av tidskriften Economist. Enligt ett annat index, Polity IV, har Sverige den högsta nivån av demokratiskt styre, dock tillsammans med många andra västerländska stater. Sverige hade dessutom världens lägsta fattigdom, enligt FN:s fattigdoms index för utvecklade länder.

 

Enligt FN:s index över jämställdhet mellan könen har Sverige den näst högsta jämställdheten mellan kvinnor och män i världen. Norge har den högsta jämställdheten, medan Finland ligger på tredje plats och Danmark på fjärde plats. Jämlikhet och jämställdhet mellan könen är dock olika frågor eftersom män och kvinnor ofta lever tillsammans med gemensam ekonomi.

Läs gärna Den svenska välfärden!

söndag, juni 29, 2014

Rasismen i skolan

DN:s angelägna huvudledare idag handlar om, att "Stoppa rasismen i skolan!" Man exemplifierar med att citera Sveriges Radio som haft en serie om rasism mm i den svenska skolan.

 

"Jag vill inte hålla hand med Martin, hans negerfingrar färgar av sig.’ Killen slapp och jag fick gå själv”, berättar signaturen Carpe Omnia på Twitter."

 

"Även ”etniskt svenska” barn vittnar om hur de utsätts för rasistiska kränkningar. De kallas svennebögar och blonda horor – och upplever att lärare inte vågar sätta ner foten av fruktan att själva ses som rasister."

 

"En medverkande lärare lyfter fram den ökande antisemitism som elever utsätts för. Han kopplar den dels till en mer påtaglig närvaro i skolan av nazistiska och rasistiska organisationer, dels antijudiska attityder inte minst hos elever med bakgrund i Mellanöstern."

 

Huruvida allt är rasism, främlingsfientlighet eller ren mobbing kan man alltid diskutera. Men numera verkar ju ordet "rasism" ha blivit ett samlingsnamn för en rad olika företeelser. Men att skolan underlåter att stämma i bäcken är illavarslande. En omständighet som säkert är förknippad med att det är eleverna, som bestämmer i svenska skolor. Lärarna försöker nog men har svaga skolledare och livrädda politiker som stöd. Det blir en låtgå mentalitet, som bara ökar alienationen mellan elever med olika härkomst!När det gäller denna osunda utveckling och ökade polarisation mellan olika grupper får nog media ta på sig en stor skuld, när man länge undertryckt denna typ av konflikter. Media får nog även ta på sig skulden för att vuxna i skolan inte vågar ingripa vid risk för att bli kallad rasist.

 

Särskilt vänstern har en feblesse för att utnämna sina motståndare till rasister. Kolla gärna in hatsajten alliansfrittsverige.nu, som väl är bland de lägsta i kategorin "förmodade rumsrena". Denna osunda utveckling i media påskyndar således alienation och främlingsskap, som snabbt förstärks genom sociala medier.

 

När journalister och skribenter utövar sin makt i Public Service och dagstidningar genom att slå mot personer, som befinner sig nedåt på "samhällsstegen" så skapar man även incitament för ett än mer polariserat samhälle trots att avsikten nog var något annat! Man borde kunna kräva bättre av svenska journalister!

lördag, juni 28, 2014

Smedsta skolmuséum en trist historia!

Kulturminnesvården är utsatt för stora prövningar i en tid då samhället upplevs bli rikare. Men stora kulturskatter är under prövning inte minst för kyrkan med alla sina kulturbyggnader. Smedsta skolmuséum är förlagd till den gamla skolan vid västra infarten till Gnesta och tillika ägd av Frustuna församling. Man kan nog lätt tänka sig att församlingen behöver ekonomiska intäkter efter alla eskapader med Tingshuset!

 

Säljarens representant är Ulf Bergner(S) som samtidigt är ledamot av kommunfullmäktige i Gnesta. De som hamnat i kläm är Gnestas Hembygdsförening, som givetvis inte har ekonomiska resurser att hantera ett ev eget köp.

 

Försäljningen borde avbrytas så att en politisk behandling först kan ske. Har Gnesta kommun möjlighet att medverka till en bättre lösning? Kanske Ulf Bergner har en viss möjlighet att påverka sitt kommunalråd till ett dylikt beslut. 

 

Skall en kulturskatt gå i graven? Gör ett försök Gnesta kommun!

Anders Simme(V) har rätt i sak men processen?

Anders Simme i Gnesta kommunstyrelse är den ende som reagerat mot att kommunen säljer ut Gnesta Stadsnät AB. Simme har tagit intryck av vad SKL:s synpunkter kring att kommunerna bör inte för bibehållen handlingskraft sälja ut sina bolag.Simme är ovanligt klarsynt och säger nej till en försäljning. Nu överklagar (V) beslutet till Förvaltningsrätten. Här har man nog tyvärr inte så stor möjlighet att ändra beslutet, då det uppenbarligen är taget i helt laga ordning. 

 

Gnesta kommun har nu beslutat att sälja ut det fibernät som börjades byggas upp för 8 år sedan. Därmed tappar kommunen kontrollen över utbyggnaden och allmänheten blir helt beroende av enskilda entreprenörers godtycke.  För något år sedan skrev vi Gnesta stadsnät AB säljs till förfång för IT-utvecklingen på landsbygden! 

 

Detta gäller än - ett dåligt beslut som står i skarp kontrast mot vad andra kommuner gör. SKL kommunernas huvudorganisation rekommenderar kommunerna att inte sälja ut sina nät. Just för att kunna behålla initiativkraften. I grannkommunerna Strängnäs och Trosa väljer man att behålla näten.


Enda parti som reagerat är vänsterpartiet i Gnesta! Bravo, men en enda ekande röst i kommunhuset! Nätbolaget hade kunnat bli en viktig spelare för att bygga ut landsbygdsnäten i kommunen. Nu frånhänder man sig den möjligheten!

 

Det inressanta med Anders Simmes ställningstagande i debatten är faktiskt att man uppvisar att (V) har en egen åsikt och själ! Det är bra!

 

Själv kan vi bara erinra om tidigare dåliga försäljningar; Nyköping Energi och Ishallen!

onsdag, juni 25, 2014

Varför skall bara delar av statsbudgeten vara "finansierade" Reinfeldt?

Socialdemokraterna föreslår i en utdragen process att "pensionärernas skatt skall sänkas" till samma nivå som för övriga skattebetalare. Detta skall ske i tre steg under perioden 2015-2018, varav den sista är villkorad med den ekonomiska utvecklingen. Först skall de 100.000, som har en gräddfil i pensionssystemet; dvs aldrig betalt någon skatt och har sk garantipension få en sänkning med 75 kr/månad.


Därefter skall i ett andra steg ca 450.000 pensionärer som har en pension på maximalt 12.000 kr/månaden få en skattesänkning med 250 kr. Dessa två steg för 550.000 pensionärer av total 2,1 miljoner skulle kosta 4 miljarder kr. Om alla pensionärer i Sverige skulle få samma skatteregler som övriga Europa skulle detta kosta 13 miljarder kr.


Man kan lugnt säga att socialdemokraterna vill inte alls sänka skatten för Sveriges 2,1 miljoner pensionärer. Man lovar att sänka den för 25% dvs närmare 550.000 pensionärer. Löfvéns olika uttalanden är därmed inte helt korrekta! 

 

Hur man sedan skall lösa de olika skattesatsernas randvillkor har Löfvén naturligtvis inte meddelat. Skall en pensionär med 11.995 kr i pension ha en större nettoinkomst än en pensionär med 12.005 kr i månaden? Knappast! Samma resonemang kan upprepas för garantipensionärer vs nästa grupp. Det finns faktiskt ingen matematisk möjlighet att skapa ett skattesystem med  Löfvéns abrupta randvillkor.


Statsminister Reifeldts kommentar är även märklig, att detta något för de flesta pensionärer ynka förslag på 4 miljarder "ej är finansierade"! Vad menar han? Skall alla kommande förändringar i statens utgifter vara finansierade? Varifrån får han då t ex de uppskattningsvis 10 miljarder det kostar att ta emot 80.000 nya flyktingar? Varför behöver denna kostnad med samma retorik inte vara finansierad?


Därmed kan man nog lämna denna diskussion, att delar av budgetens skall vara finansierade och andra inte. Budgeten är naturligtvis en helhet, som totalt sett bör vara finansierad över en viss period.

 

Stefan Löfvén lovar i samma stolta andetag, att "Minska klyftorna i samhället", trots att helt eniga rapporter från såväl OECD, EU-stat, BNP och HDI (Human Development Index) talar för att Sverige tillhör de länder med bäst välfärd och minsta ekonomiska klyftor i hela världen möjligen pensionärer undantagna. Att sedan t ex SVT försöker göra allt för att framhäva stora klyftor är trist. Läs gärna bloggen Den svenska välfärden! 

 

Det är skillnad på folk och fä!

Gnesta kommun består av tätorten Gnesta samt ytterområdena Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Knappt hälften av kommunens skattebetalare bor utanför tätorten.


Nyligen beslutade man enligt lokalbladet, att avsätta fantastiska 300.000 kr för allmänna förbättringar i Laxne, Stjärnhov och Björnlunda. I tätorten har man betydligt större ambitioner där skall man rusta Thule-parken intill en kostnad av 6,7 miljoner kr. Av en ren händelse råkar det vara här som de flesta de flesta rödgröna väljare i kommunen finns!


Det ensidiga gynnandet av tätorten på bekostnad av ytterområdenas skattebetalare har alltid varit ett problem. Men under socialdemokratiskt styre har det varit betydligt mer fokuserat av någon anledning.


Det är inte utan man känner sig som en 2:a klassens medborgare trots den omfattande skatt man erlagt under årens lopp, när man råkar bo utanför den prioriterade tätorten. 


Den här typen av frågor kommer säkert att aktualiseras när Föreningen Laxnegården i augusti inbjuder de politiska partierna till debatt och utfrågning.

tisdag, juni 24, 2014

SVT Rapport - fortfarande utan koll!

SVT Rapport, ett av de rödgröna partiernas främsta språkrör, fortsätter att häckla regeringen för att Trafikverket räknat fel med 4% på den sk långsiktiga investerings- och underhållsplanen för järnvägarna.

 

Man förklarar stolt att man "avslöjat" denna fantastiska felräkning på som sagt 4%. Faktum är snarare att en så liten felräkning kan bara de flesta större infrastrukturprojekt bara drömma om. Jämför gärna med t ex Öresundsbron och anslutningsvägar. Men i SVT Rapports värld skall det tydligen alltid vara 0% fel!

 

Man undrar verkligen var SVT hämtar sina "objektiva" och kunniga  journalister? Läs även: Det finns många som inte har koll - särskilt inte på procenten!

Det humanitära Sverige - ett gravt tillkortakommande!

 

Nyss har vi förstått att de äldre i Sverige utgör samhällets parias. Särskilda äldreboenden läggs ner i allt mer ökad takt trots att den äldre befolkningen ökar. Dagligen kommer skrämmande rapporter om hur illa många äldre har det. Kostnaderna för äldreomsorgen ökar inte i erforderlig omfattning medan stora satsningar sker på de yngre och skolor.I Sverige har sedan urminnes tider små minoriteter som samer, judar och romer förföljts av olika skäl. Judar tilläts att bosätta sig i landet i slutet av 1700-talet men fick inte medborgerliga rättigheter förrän omkring 1830. Romer har väl aldrig haft några rättigheter utom möjligen nu i modern tid. Mellankrigstiden och Hitler-Tysklands dominans i Europa gjorde livet fasansfullt för dessa kategorier - i den mån man överlevde. Antisemitismen har nu bitit sig fast inte minst bland vänsterns kommunister och stalinister. Läs gärna vad Nathan Sachar skriver om den rasistiska vänstern i Dagens Nyheter: Extremister är varandras djävlar! Trots Rysslands alltmer skrämmande upprustning och härnadståg i västerled röstar fler och fler i Sverige på vänsterpartier!


Samer har alltid exploaterats på något vis. De grymmaste mest slavliknande förhållanden denna människogrupp utsattes för var under etableringen av de norrländska gruvorna och järnvägarna. Denna exploatering fortsätter så till vida att samernas egentligen enda inkomstkälla rennäringen är satt på undantag av svenska staten och andra kommersiella intressenter. Det är givetvis en stor skam att Sverige som är världsbäst på det mesta, behandlar sina minoriteter illa! Samiskan Maxima Märak intervjuas i måndagens DN Kultur om hur kommersiella intressen nu vill exploatera malmfyndigheter inom rennäringens områden.

 

Artikelförfattarna Matilda Gustavsson och Tomas Bergman skriver engagerat om hur storstädernas intressen går före landsbygdsbefolkningens dito. En trend som inte minst märks när tidigare landsbygdsnära partier numera prioriterar unga välbärgade storstadsbor. Utarmningen, landsbygdens minskade inflytande och svenska minoriteters tillkortakommande är en skrämmande utveckling där ett alltmer auktoritärt styre av Sverige bara synes gynna den välmående storstadsbon!


Artiklar i DN om storstad kontra landsbygd!

Kulturbristen på landet vidgar klyftan!

Storstadsdominans förvränger bilden av landsbygden!

Land mot storstad så glider Sverige isär!

Ett alltmer diskriminerande Sverige!

Enligt ett till sin natur ganska märkligt och förslag från regeringens i en törnrosasömn levande flyktingutredare Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg, skall kommunerna tvingas att ordna bostäder till flyktingar även om det inte finns några bostäder!

 

Dessa två utredare torde vara väl medvetna om att det saknas över 100.000 lägenheter i hyreshus eller äldreboenden. Att kön är lång även för vanliga svenskar och än längre för äldre, som inte kan få den bostad och omsorg de behöver i livets slutskede!


Man uttrycker, att flyktingmottagningen är en gemensam sak för samhället och därför måste kommunerna "förbereda sig för att ta emot fler flyktingar"! Men gemensamt det är regering och riksdags område inte kommunerna! 

 

Var kommunerna dessutom skall ha gömt dessa tomma utrymmen kommenterar man ej. Kommuner som knappast har råd med att bygga bostäder till sina ungdomar eller kan ordna ett värdigt äldreboende för de som slitit ett helt liv skall plötsligt ordna fram outhyrda lägenheter. I vilken drömvärld lever dessa utredare? Man kan bara tycka att det är sorgligt, att försöka ge kommunerna Svarte Petter, när man på riksdagsnivå misslyckats! Enligt EU är Sverige bland de sämsta i Europa på integration! Självklart eftersom man inte gjort någonting de senaste 15 åren för att t ex bygga tillräckligt många bostäder!


Man kan inte koka soppa på en spik. I kommunerna finns det varken pengar eller bostäder till vem det vara månde. Kommunernas kassa är skral. Lånen uppgående till över 400 miljarder kr, som sorgfälligt täcks av övervärderade fastigheter. Läs gärna detta inlägg om bostadssituationen i Sverige!


Om vi har en total invandring på 100.000 personer årligen, varav merparten skall skall försörjas av samhället med bostad mm, innebär det ett återtagandebehov av ca 250.000 hyreslägenheter bara de närmaste fem åren intill en investeringskostnad på ca 750 miljarder kr.  Dvs mer än hälften av den svenska statsskulden eller dubbelt så mycket som kommunernas nuvarande skuld. Var finns dessa  pengar? Knappast inte i kommunerna varje fall!


Även integrationsminister Ullström tycker att förslaget är "intressant"! När blev en odemokratisk ukas intressant för en liberal? Jo möjligen när allt håller på att gå över styr!


Tidningen DN, som heller inte synes ha någon bättre koll på vad som händer på bostadsmarknaden i Sverige biträder att kommunerna "Måste ha en beredskap". Beredskap för vem? Dåligt vårdade pensionärer? Ungdomar som vill ut i livet? Växande familjer med små resurser?  Vem skall prioriteras i de allt längre bostadsköerna?


Man kan inte ha en befolkning som ökar med 1% varje år p g a invandring utan att detta skapar stora utmaningar för samhället. Det borde regering och riksdags ha insett för länge sedan och avsatt erforderliga medel för landets utökade behov av boende, skola och sjukvård. Här får faktiskt staten bemöda sig om att ta hand om denna problematik - för det är ju ett gemensamt ansvar; dvs statligt inte kommunalt! 

 

Nu skall plötsliga och kaosartade lösningar plötsligt tillkomma landets kommunerna, när man suttit och gjort ingenting på riksplanet! Var tog alla duktiga professorer och samhällsplanerare vägen? Var tog den goda riksdagens finansieringsbeslut vägen? Statens bidrag till kommuner och landsting ca 75 miljarder varje år har inte förändrats nämnvärt de senaste 15 åren.


Och slutligen och inte minst så är det få medelstora eller små kommuner som bygger. Det gör privata kommersiella intressen, som kommunerna inte kan styra!


Våra rikspolitiker måste faktiskt ta sig i kragen och ta eget ansvar och inte söka vältra över problemen på landets kommuner vars uppgift är tydlig - vård och omsorg dvs skola för de yngre och vård för de äldre! Uppgiften att ta hand om flyktingar är en regerings- och riksdagsfråga inte minst avseende den stora finansiella utmaningen!


Det hade varit mer pregnant om regeringens utredare föreslagit att tvinga kommunerna att ta hand om sina äldre och sjuka på ett värdigt vis! Det klarar man inte av idag! Trots lagar, paragrafer och JO-anmälningar i det oändliga! Men en sådan åtgärd skulle väl mer betraktas som en allvarlig inblandning i det kommunala självstyret!

 

Om det nu är så att det är 13.500 flyktingar som väntar på eget boende så kan det väl knappast vara ett problem som satisfierar dessa tvångsåtgärder! För en liten kommun på 10.000 invånare blir det 14 st att ta hand om - något som torde vara helt överkomligt avtalsvägen.Det nu liggande förslaget utgör bara ett dystert exempel på ett alltmer auktoritärt styre av Sverige!

torsdag, juni 19, 2014

Glad midsommar till alla och envar!

Små och stora grodor på Svinsjö Gård

Glad midsommar önskar denna blogg till alla och envar. Det gäller även politiker som vi med viss envishet brukar gissla i demokratins namn! Vi ägnar särskilt en tanke åt alla fritidspolitiker, som ställer upp och gör frivilliga insatser för det demokratiska Sverige.


Vädret blir kanske blandat på midsommarafton. Dock inte helt ovanligt! Men förhoppningsvis bildar aftonen grund för en fortsatt härlig sommar. På Svinsjön är det som vanligt för vår del - det 42:a midsommarfirandet av 43 möjliga. Det första ägde således rum 1973.

 

måndag, juni 16, 2014

Flera notabla uttalanden att kommentera!

 
Ex på Stadler KISS, tvåvåningståg

Södermanlands Nyheter ägnar stor uppmärksamhet åt miljöpartiets olika uttalanden och ställningstagande vid vårens sista kommunfullmäktigesammanträde i Gnesta. Det finns anledning till att kommentera!

 

Bland dem är fråga om tågtrafiken i Mellan-Sverige: Det finns många anledningar som miljöpartist att glädjas i dag. Det är mumma för mig att vi ska köpa tåg, jag tror att det kommer säkra Gnestabornas arbetspendling i framtiden, sa kommunalrådet Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP).

 

Gnesta skall inte alls köpa några tåg och huvuddelen av tågtrafiken från Gnesta station kommer att även framgent gå via redan inköpta pendeltåg från SL. Däremot har fem landstings huvudman Mälab AB via företaget Transitio tecknat ramavtal med tre leverantörer CAF, Bombardier, och  Stadler  för leverans av tågsätt för trafiken i Mellan-Sverige. Mälab svarar idag för tågtrafiken på Svealandsbanan och Mälarbanan! Däremot måste Gnesta liksom alla kommuner i fem landsting borga för affärerna. Kostnaden för Gnesta beräknas uppgå till ca 48 miljoner kr av länets beräknade total 2,7 miljarder kr.

 

(MP) gillar inte det nya arvodesreglementet. Orsaken är att den extra halva miljon som partiet fick varje år i sin överenskommelse med socialdemokraterna kommer att försvinna nästa mandatperiod. Därmed kommer partiets extraordinära inflytande att reduceras avsevärt. Det nya reglementet är en seger för demokratin. 

 

Det är ur demokratisk synpunkt tråkigt att (MP):s nuvarande toppolitiker inte skäms ett dugg över sitt egotrippande . När de rödgröna beslutade att ta bort partigruppledarnas ganska blygsamma arvode, så skapade man även en unik kommun i detta avseende i Sverige!


Kommunen köper nu Åsbackaskolan för 43 miljoner. Var det därför som rödgröna plötsligt la ner projektet ersätt Liljedalshemmet och uppvisade en partipolitisk spricka? Något som ligger nära till hands att tro. De äldre i Gnesta får även fortsättningsvis finna sig att vara icke prioriterade.

söndag, juni 15, 2014

Idag grattar vi Antje Jackélen Sveriges nya ärkebiskop!

Idag grattar vi Antje Jackélen, som blev Sveriges nya ärkebiskop vid en ceremoni i Uppsala Domkyrka idag söndag den 15 juni.

 

Hon är född 1955 i staden Herdecke i Ruhrområdet men har varit verksam i Sverige i många år. Grattis!

   

En partiledare deltog i ceremonin Stefan Lövdén. Även grattis till Stefan!

 

 

 

Schweden hat eine neue Erzbischöfin von Ruhrgebiet bekommen!

lördag, juni 14, 2014

Så skall socialdemokrater och miljöparti avveckla den svenska landsbygden


Per Gudmundson (en rapp penna) skriver idag i svenskan om hur socialdemokrater och miljöparti skall avveckla den svenska landsbygden. Det skall ske genom att de som bor på landsbygden får betala allt högre skatter för energi, bensin, diesel, el mm.


De som bor i städerna skall däremot ges mer subventioner genom billigare offentliga kommunikationer.  Här kan man läsa Gudmundsons inlägg!


Varför skall man vara gammal, sjuk och fattig och på landet när man kan vara ung, rik, frisk och bo vid Stureplan?


LO vill stärka makten om Gnesta

Nyss kunde  vi läsa om heta Liljedalshemmet i Gnesta och den av LO ledda kommunens beslut att skjuta upp ersättning för det utdömda äldreboendet.

 

Socialnämndens ordförande blir politisk vilde eftersom hon går i otakt med socialdemokraternas ombudsmän! Nu vill socialdemokraterna ersätta henne med ytterligare en rookie nämligen LO ombudsmannen Annika Eriksson. Socialdemokraternas tro på rookies, som nämndordförande har ju visat sig ge ett högst dåligt resultat.

 

Om de rödgröna skulle få fortsatt förtroende i höstens val hårdnar LO:s grepp om Gnesta kommun! En skrämmande maktkoncentration med en synnerligen odemokratisk styrning från både parti och fackförbund!

fredag, juni 13, 2014

EU:s skamvrå!

Enligt Olof Jonmyren i Södermanlands Nyheter hotas nu ostkakan av EU:s bannlysning. Orsaken är att man använder helmjölk till denna produkt. Att i stor omfattning medge kemiska medel i matproduktion gör man däremot glatt och villigt.


Igår kväll tittade jag på tyska NDR:s Nordmagazin, ett bra program med lite längre inslag än Sverige runt! Där fick man veta att 50% av alla landningsplatser för tyska räddningshelikoptrar har dömts ut av EU. Eftersom det tyska ambulansväsendet är uppbyggt just kring ett stort antal räddningshelikoptrar, som kan landa på Autobahn, är EU:s beslut synnerligen negativt. Enligt EU skall alla helikopterlandningsplatser vid sjukhus betraktas som flygplatser med tillhörande uppbackning.


EU:s alla märkliga beslut från tågsignalsystem som inte fungerar i norden p g a norrsken, till utseende på jordgubbar eller böjningsradie på bananer och gurkor skämmer ju EU i högsta grad. Man kan lugnt konstatera att många påbud är besvärande kontraproduktiva.


Det värsta är att Sverige till punkt och pricka följer EU:s alla minde genomtänkta beslut Tror någon att greker skulle sluta att tillverka feta-ost, som har samma grund som ostkaka? Knappast! Skulle fransmännen sluta att göra chevre eller italienare pecorino? Nej greker liksom fransmän och italienare struntar fullständigt i alla menlösa beslut! Vi svenskar däremot är illa ute när byråkraterna på Livsmedelsverket härjar i den svenska "mjölkkulturen"!

Miljöpartiet bekänner färg i arvodesfrågan!

Nu när socialdemokraterna har lagt fram ett någorlunda demokratiskt och rättvist arvodessystem, där gruppledarna återfår sina arvoden och den ohemula kostnaden för extra vice ordförande i nämnderna reducerats, visar (MP) upp sitt rätta jag. Man reserverar sig för att "Det blir för dyrt!" En tämligen egotrippad och självförhärligande reservation! Vi citerar nedan ett inlägg från Catrin Cedvén(FP) och Bo Wingård(KD) som skriver på Gnesta-Alliansblogg:


"Men en titt på diarienumrets ”2011” visar att det skett något märkligt här. Processen har varit pinsamt långdragen, men nu har (S) äntligen kommit till skott med ett konkret förslag, där vissa delar av oppositionens remissvar mött gehör. Inte en dag för tidigt!

     Men den för detta ärende idealt förutsättningslösa diskussionen partierna emellan har alltså fullständigt lyst med sin frånvaro. Inte ens de två koalitionsbröderna (V) och (MP) fick vara med, när (S) fick ändan ur vagnen och skrev fram sitt förslag. Till skillnad från övriga partier i KS reserverar sig nu (MP) med hänvisning till att det blir ”för dyrt”, fast i perspektiv av hur mycket extra partiet kostat kommunen den här mandatperioden, upplever vi deras protest mest som krokodiltårar…"

 

Idag ser den ekonomiska fördelningen mellan partierna enligt nedan.  Efter den 1 januari 2015 blir det annorlunda. Kanske socialdemokraterna börjat tröttna på (MP):s  ekonomiska ambitioner och därför väljer att lägga ett helt eget förslag. 

 

Parti . . ..Röster 2010 . . . . . . . Arvoden  . . .Arvode per röst kr
Miljöpartiet 740 758 000 1 024
Socialdemokraterna 2 306 1 704 000 739
Moderaterna 1 635 741 000 453
Folkpartiet 381 134 000 352
Centerpartiet 710 218 000 307
Kristdemokrater 186 52 000 280
Vänsterpartiet 295 54 000 183
Sverigedemokrater 317 33 000 104

Nu måste Miljöpartiet i anständighetens namn bekänna färg!

Turbulensen kring Liljedalshemmets ersättning i Gnesta är intensiv. De styrande topparna Rocklind(S) och Valtola-Sjöberg(MP) har över huvudet på socialnämnden beslutat att lägga ner projektet tillsvidare. Var (V) finns verkar helt osäkert man har uppenbarligen lagt locket på!

 

Nu lämnar socialnämndens ordförande Birgitta Brus det socialdemokratiska partiet och blir kvar som "vild" ordförande - en helt unik konstellation i Gnestas och Nyköpings historia. Man kan direkt ana att hon är rejält missnöjd med det LO-dominerade styret och behandling av de äldre i kommunen! Vi misstänker att detta även gäller hennes socialdemokratiska kollegor i nämnden.


Var står då Miljöpartiet i Liljedalsfrågan? En fråga som nog både PRO och SPF vill ha svar på. Vice ordförande Bengt Landin(MP) ger Birgitta Brus(-) fullt stöd i en intervju i Södermanlands Nyheter. Finns det även en spricka i (MP) eller är det enbart vice ordförandes retorik? Denna naturliga ledfråga glömde journalisten av någon anledning att ställa. Man kan inte både äta kakan och ha den. 

 

Vill Bengt Landin ha ett nytt äldreboende eller ej nu? Miljöpartiet måste upp till bevis. Är man ett grönt eller rött parti för de äldre i Gnesta?

torsdag, juni 12, 2014

EU utreder skatteflykt!

I de svenska tidningarna har det skrivits mycket om att de sk välfärdsbolagen undanhåller skatt genom sk räntesnurror med sina utländska riskkapitalägare. Det som inte framgår av debatten är att detta gäller alla bolag i Sverige med utländska ägare. Det finns således ingen särlagstiftning för välfärdsbolag.

 

Men förfarandet med räntesnurror rimmar illa med EU:s allmäna lagstiftning och Sverige borde ha täppt till detta hål för länge sedan. En stor utländsk nyhet är nu att EU utreder skatteflykt i olika länder.


EU håller således koll på vad multinationella bolag sysslar inom EU:s gränser. Nu har man enligt obekräftade uppgifter satt igång en utredning om skatteflykt av Apple på Irland. Irland har ju EU:s lägsta bolagsbeskattning på 13%, något som är helt comme il faut. Men skattesatserna får inte manipuleras och ge vissa företag än lägre skatter. Något som man misstänker gäller ett antal företag som Google, Microsoft och Apple på Irland.


Kanske kan EU göra en bra insats i detta avseende. Man behöver verkligen lite positiva omdömen!


Skolkaos i invandrartäta Botkyrka!

Katarina Berggren(S)

Att det är kaos i många svenska skolor är väl känt. Att det skulle vara så eländigt i invandrartäta Botkyrka övergår dock vår fantasi. Journalisten Thomas Pettersson, som praktiserade våren 2014 vid en grundskola i Botkyrka skriver i onsdagens DN om en skola i total kaos!


Man kan verkligen undra var föräldrar, skolledning och politiker finns? Tillåter man att dessa ungdomar inte får någon skolutbildning och möjligen kommer att fortsätta samma stil livet ut? Är politiker och personal rädda för att bli kallade rasister av den svenska vänstermaffian, som just lagt beslag på detta numera ganska skamfilade ord. Allt som inte passar vänstern är ju rasism oavsett dess definition i den svenska lagboken. Kommunstyrelsens ordförande är socialdemokraten Katarina Berggren. Hon vill inte bli intervjuad av Dagens Nyheter! Men du kan alltid mejla henne med dina frågor via katarina.berggren@botkyrka.se


Hur kan föräldrarna till dessa elever acceptera detta? Föräldrar som sökt sig en bättre tillvaro i livet. Vill man inte att sina barn skall få ett bra fotfäste i livet. Detta kaos måste omgående stoppas. Det finns förmodligen mindre klickar som saboterar för övriga och sabotage är det rätta ordet. 


För att klara detta kan obs-klasser återinföras. Det fanns förr i världen och fungerade utmärkt. Dvs de som ville lära sig saker och ting fick göra detta i lugn och ro medan de andra fick lära sig social samvaro, vilket saknades av olika skäl.

 

Kunskapskraven måste bli bättre. Nu slussar man elever vidare utan grundläggande baskunskaper som tarvas för fortsatta studier. Något som är komplett meningslöst ur ett utbildningsperspektiv. Det går aldrig att ta igen inlärningskapaciteten i dessa åldrar senare i livet. Det förutsetts även att nya invandrare utan det svenska eller engelska språket skall kunna hoppa in i en klass och direkt kunna förstå undervisningen. Sådana fantomer existerar inte. I den gamla kompetenta skolan fick man kvasta om man inte klarade ett läsår. Det var inget konstigt med det. Många kända journalister även på SvT har så gjort!


Det är beklämmande att många vetgiriga ungdomar skall behöva uppleva en skola som Thomas Pettersson beskriver. Och var finns alla modiga lärare och skolledare? Tiger still för att det råkar vara invandrare som härjar! Man undrar ibland om inte en sådan skola borde stängas omgående. I varje fall om man jämför med Lundsberg där en elev misshandlats med strykjärn på ett elevhem krävde ju i stort en enig vänsterpress att skolan skulle stängas. När elever i en Botkyrkas grundskolor inte får rätt till lagstadgad undervisning är det dödstyst på Aftonbladet och Sveriges Television. Märkligt!


Alla elever har rätt till en jämlik och bra skola i Sverige. Det har Sverige förbundet sig via FN att ha. Nu är det inte så och då får Sverige stå i skamvrån även för detta inte bara för de dåliga PISA-resultaten, som ju först och främst är en nedgradering av kunskapskraven i dagens skola jämfört med tiden före 80-talet.

 

Vi får inte ett bättre samhälle än de politiker vi väljer!

onsdag, juni 11, 2014

Seco ett militant fackförbund!

Seco har beslutat att ta ut hela Stockholms pendeltågtrafik i strejk för en lokal arbetskonflikt i Skåne. Detta är ju givetvis en helt oproportionerlig åtgärd och sätter allmänhetens press på Secos agerande.

 

Här demonstrerar nu facket en måttlös hänsynslöshet mot vanliga människor som försöker få livspusslet med arbete, dagis, skola, matinköp, osv att gå ihop, och som bara vill ta sig fram och tillbaka till jobbet. Detta är Seko berett att stoppa. Människors vardag och välfärd gör Seko till slagträn i sin fackliga kamp. 

 

Riksdagsledamoten och nationalekonomen Carl B Hamilton(FP) skräder inte orden när han säger: "Som riksdagsledamot för Stockholm fördömer jag å det skarpaste fackets agerande att med berått mod slå sönder hundratusentals stockholmares vardag och kasta ut stockholmarna och regionen i trafikkaos." 

 

Är det denna typ av facklig och socialdemokratisk samverkan vi skall ha i Sverige i framtiden? Förhoppningsvis inte. Vi säger nej till denna hänsynslösa fackliga övermakt. Rösta emot att fackliga bossar som Sekos ska kunna få politiskt inflytande efter riksdagsvalet!

 

Säg nej till Sekos maktfullkomliga och oproportionerliga övergrepp på pendeltågsresenärerna.

tisdag, juni 10, 2014

En bild som säger mer än ord!

David Cameron UK, Angela Merkel, Deutschland, Fredrik Reinfeldt Sverige, Mark Rutte Niederland

Europa liksom övriga världen har ju under 2000-talet drabbas av en stor regression. Den största sedan Wall Street kraschen på 30-talet. I Europa finns det dock fyra länder som det går ganska skapligt för. Av den allmänna debatten i svensk vänsterpress får man lätt det intrycket att allt är dåligt i Sverige, när det egentligen är tvärtom. Skulle dock pensionärerna få betala lägre skatt och Sverige varit med i fotbolls-VM hade det faktiskt varit ett drömläge!

 

A picture is worth a thousand words 

Europe like the rest of the world has of course suffered a major regression in the 2000s. The most comprehensive since the Wall Street crash in the 30's. In Europe, however, alas these circumstances, there are four countries performing very well. According to the general debate in the Swedish left wing  press, it is easy to get the impression that everything is going wrong, when in reality the opposite is happening. However, if the pensioners get to pay lower taxes and Sweden participating in the FIFA World Cup everything had been just super!


Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 

Europa und der Rest der Welt hat sich natürlich in den 2000er Jahren erleiden einen großen Rückschritt. Die größte seit der Wall-Street-Crash in den 30er Jahren. In Europa gibt es jedoch vier Länder mit gute Leistung. Der Generaldebatte in der schwedischen Linkspresse macht es leicht, den Eindruck, dass alles wird schlimmer in Schweden, wenn es tatsächlich das Gegenteil ist zu bekommen. Allerdings, wenn die Rentner weniger Steuern zahlen und Schweden in der FIFA-Weltmeisterschaft teilgenommen hatte, währe es tatsächlich ein Traum Lage!


Go Sweden GO!

lördag, juni 07, 2014

Att förstatliga järnvägarna?

PÅ DN Debatt skriver idag två forskare, att "Svenskarna vill ha statlig järnväg och marknadshyror!"  Inlägget är grundat på undersökningar genomförda av Novus! När det gäller järnvägar säger 70% ja till att förstatliga järnvägarna!

 

Bakgrunden är säkert allt det trassel och dåligt underhåll, som drabbat resenärerna även om det främst är ökningen av trafiken som är boven i dramat!

 

Det lustiga i sammanhanget är att järnvägarna fortfarande ägs av staten och att både forskare och intervjuade uppenbarligen förträngt detta. I Sverige ansvarar Trafikverket för konstruktion, underhåll, förvaltning och trafikledning. Hur det hela fungerar kan man läsa om här!

 

Däremot har vi en någorlunda fri marknad när det gäller tågbolagen (operatörerna). Detta har tillkommit pga EU:s lagstiftning inom området. De flesta större länder inom EU har genomfört denna avreglering även om t ex Tyskland kanske hanterar den ur ett samhällsperspektiv något annorlunda än Sverige, som alltid följer EU:s lagar till punkt och pricka.

 

Många talar om att det skulle vara den sk av EU-lagstiftade avregleringen som utgör problemet. Så här kan man läsa t ex i Örnsköldsviks Allehandas ledare i november 2013. De fel som dock uppstår är förmodligen en blandning av eftersatt underhåll, t ex felaktiga vagnshjul och tåg som körs för fort. Tål verkligen Västra stambanan 200 km/timme?

 

Att underhållet är eftersatt sedan kanske 30 år tillbaka i tiden är nog korrekt. Det borde inte vara så svårt att räkna ut hur mycket ett över tiden hållbart järnvägsnät kostar. Däremot har det ju skett en dramatisk ökning av antalet tåg varje dag för både gods- och persontransporter. Det torde vara ganska kritiskt att ha en enda järnväg t ex mellan Stockholm och Göteborg. Snedförbindelsen via Jönköping borde ha byggts för länge sedan. Järnvägen behöver givetvis ha redundanta förbindelser.

 

Trafikverket borde hantera konkurrensen och utträngningen av när- och regional-trafiken på ett bättre sätt. Begränsade viktiga infrastrukturresurser i Sverige får inte vara föremål för marknadshushållning! Här krävs politisk styrning! Använd gärna Tyskland som modell!

 

Men om man - med en viss korrigering av rubriken - menar att förstatliga tågbolagen istället, så hamnar man snabbt i konflikt med EU:s lagstiftning. Att förstatliga tågbolagen blir då ingen lätt uppgift. Då får vi nog först lämna det europeiska samarbetet! 

 

Forskarnas essenser i denna fråga torde således vara av utopisk karaktär! 

 

För den vetgirige går det att fördjupa sig mer i t ex Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO - en grupp under Finansdepartementet - som har skrivit en rapport om nyttan av olika infrastruktursatsningar; där man bl a delvis vederlägger teser om att man satsar för lite på samhällsnytta med utökad tågtrafik!

fredag, juni 06, 2014

Tragisk degradering av Tyresö och svensk damfotboll!

Marta Vieira da Silva

Visst har det varit spännande att följa Tyresös damer i omvärlden och härom sist fick man spela Europafinal mot ett tysk lag men förlorade. Ett lag på topp och förmodligen förebild för många andra lag och tjejer som vill spela fotboll på toppnivå.


Satsningen gick inte hem ekonomiskt storstjärnor med 5 brasilianskor likt Martha, holländskor, danskar, norskor, amerikanare och spanjorer utöver alla svenska blev för kostsamt och nu gäller nergradering till lägre division! En stor förlust för svensk damfotboll!

 

En storsatsning och ett äventyr är slut!

Scania en 114 åring svensk går i graven!

Scania AB i Södertälje grundat år 1900 avnoteras nu från den svenska börsen. Därmed går ett svenskt 114 årigt intresse i graven. Hur detta kommer att påverka Södertälje och svenska exportinkomster är ej känt. 

 

Enligt vissa överenskommelser mellan LO och Volkswagen som numera äger företaget till 100% skall verksamheten bibehållas i Södertälje. Men man kan ju undra över hur det skall gå för den framgångsrika utvecklingsavdelningen. Har Volkswagen råd att ha två kostsamma sådana en i Södertälje och en i München(MAN)?


I varje fall har företaget varit en del av svenskt av ett snart svunnet tekniskt kunnande på hög nivå och lagt grunden till mångas goda levnadsvillkor i både Södertälje, Gnesta och Trosa! Åker man en dag på de stora motorvägarna genom Tyskland så är de flesta lastbilarna av fabrikatet Scania AB. En fantastisk insikt!


Vi har ett talesätt i Gnesta: "Går det bra för Scania, så går det bra för Gnesta!"

 

Scania 1901


Scania R500
torsdag, juni 05, 2014

Vilka är bäst på jobb i Sverige!

Vem skaffar flest jobb i Sverige?

Alliansen         +250.000

Socialdemokraterna -80.000

Miljöpartiet       -70.000

Vänsterpartiet    -140.000


Både sol- och stjärnklart!I EU frodas de extrema!


Det nyligen timade EU-valet pekar på en kraftig polarisering av politiken i Europa. De extrema krafterna blir allt starkare för varje år. Detta gäller både vänster- och högerextrema krafter. I Sverige har trots Putins krigsskramlande den samlade vänstern fått fler röster än socialdemokraterna i EU-valet. Man undrar hur det är med varseblivningen hos svenska väljare? Har man slutat läsa svenska tidningar och förlitar sig på svensk public service ganska skeva omvärldsbild?

 

I vänstergruppen GUE finns sedan tidigare svenska Vänsterpartiet bland gammelkommunister från hela Öst-Europa. Var FI och SD skall ta vägen i skrivande stund är okänt! Men att romska Soraya Post skulle väljde den krets, som behandlat romer illa under alla år torde kännas konstigt! Men den ökade polariseringen ger all anledning till frågan: Varför inte välja mer liberala mittenkrafter? Varför föredra extrema och polariserade åsikter?

 

Kommunister och nazister samma andas barn!

Nu kan 200 svartbyggare i Gnesta andas ut!

De av riksdagen nu antagna förändringarna i byggnadslagstiftningen för att förenkla för människor, innebär även att flera hundra sk svartbyggen i Gnesta nu blir godkända. Det gäller de som byggt väggar till sina utetak! Även boende på Vikingavägen i Gnesta skulle ha klarat sig med denna lagstiftning.


Nu kan man således bygga till sitt hus med 15 kvm eller bygga ett bostadshus på 25 kvm utan bygglov. De enda partier som var emot propositionen var den förenade krångel-vänstern i form av Vänsterpartiet och Miljöpartiet!


Inte bra att sälja stadsnätet i Gnesta!

Gnesta kommun har nu beslutat att sälja ut det sk stadsnätet i Gnesta; dvs det fibernät som börjades byggas upp för 8 år sedan. Därmed tappar kommunen kontrollen över utbyggnaden och allmänheten blir helt beroende av enskilda entreprenörers godtycke. Eftersom bloggaren råkar vara både kunnig i telekommunikationer och IT så skrev vi redan för ett år sedan, att detta inte var någon lyckad väg i bloggen  Gnesta stadsnät AB säljs till förfång för IT-utvecklingen på landsbygden! 

 

Detta gäller givetvis fortfarande; ett dåligt beslut som står i skarp kontrast mot vad andra kommuner gör. SKL kommunernas huvudorganisation rekommenderar kommunerna att inte sälja ut sina nät. Just för att kunna behålla initiativkraften. I grannkommunerna Strängnäs och Trosa väljer man att behålla näten.


Enda parti som uppenbarligen läst in sig och säger nej till beslutet är Vänsterpartiet i Gnesta! Bravo, men en enda ekande röst i kommunhuset! Nätbolaget hade kunnat bli en viktig spelare för att bygga ut landsbygdsnäten i kommunen. Nu frånhänder man sig den möjligheten!

onsdag, juni 04, 2014

Nya Alexanderhugg i Gnesta!

Den gordiska knuten i den grekiska staden Gordion var exempel på en knut som inte gick att lösa. Den som klarade det skulle enligt sägnen bli herre över Asien. Alexander den store löste det hela genom att helt enkelt hugga av knuten med sitt svärd - ett exempel på en sk oordodox lösning.I staden Gnesta har den styrande rödgröna majoriteten förkovrat sig och löser nu de äldres bostadsproblem på ålderns höst ganska oordodoxt genom att säga att det finns inga behov, då man höjt ribban för dem som behöver vård i livets slutskede! Därmed behöver man heller inte bygga nytt för Liljedalshemmet även om detta hem är utdömt! Genial humanitär verksamhet år 2014.


Stadens pensionärsföreningar gillar givetvis inte detta sätt att lösa de äldres omsorg och skriver i dagens Södermanlands Nyheter följande tänkvärdheter.

 

Ingrid Jerneborg Glimne och Ann-Sofie Lifvenhage, oppositionspolitiker i Gnesta kommun, har i insändare den 30 maj tagit upp majoritetens meddelande om att de tänker skjuta upp byggandet av det nya äldreboendet i Gnesta. Fråga ställdes om vad kommunens pensionärer säger. 

 

Vi, som är ledamöter i KPR och representerar ca 1.000 kommuninvånare, har framfört våra synpunkter vid KPR:s sammanträde den 22 maj och vid socialnämndens sammanträde den 27 maj. Våra åsikter är följande: Vi anser att det har tagit alltför många år för kommunen att komma fram till beslutet att bygga ett nytt äldreboende i Gnesta. Att nu skjuta upp byggandet är helt oacceptabelt. Skälet man uppger är att det f n inte finns behov av utökning av platser vid äldreboenden. Detta torde bero på att det i dag är mycket svårt att få plats. Kriterierna är väldigt hårda. I tidningsartikel sept 2013 lovade socialnämndens ordförande Birgitta Brus att riktlinjerna skulle ses över och uppgav att ambitionen var att sänka tröskeln för att erhålla plats. Hon uppgav att det behövs fler platser för att tillgodose behovet. Vart har dessa löften och ambitioner tagit vägen?

Vi anser att trygghet och värdighet på äldre dagar, en god omvårdnad och omsorg av äldre måste prioriteras. En bra fysisk miljö är viktig såväl för boende som för personal. Vi anser att ambitionen måste vara att så snabbt som möjligt flytta ut från Liljedalshemmet som ej kan erbjuda en god boendemiljö. Vi uppmanar beslutande politiker att öka planeringstakten för det nya äldreboendet!

Gunilla Bränström
SPF Gnesta-Daga
Majken Strömbäck
PRO Gnesta
Inger Ivarsson
PRO Stjärnhov

tisdag, juni 03, 2014

Du pensionär har makt! Utnyttja den!

De äldre är fortfarande samhällets parias. Trots att de byggt upp landet med armod, svett och uppoffringar är det andra som rikligen prioriteras i dagens Sverige. Det borde vara dags för 2 miljoner pensionärer, att ryta ifrån. Visserligen gör PRO och SPF en del försök. Men vem lyssnar på dem? Politiker behöver kallt stål; dvs pensionärer som röstar på någon annan!


Det blir allt sämre med bostäder för pensionärer. Antalet platser på särskilda boenden minskar trots att antalet pensionärer ökar! I dagens Sverige har inte ens gamla och svaga pensionärer laglig rätt till tak över huvudet. Denna rätt tillkommer endast asylsökande och handikappade. I det unika Sverige betalar pensionärer högre skatt än andra etc. Kön till sjukvården är lång. Är du pensionär är den extra lång! Och vi skall väl heller inte glömma de allt lägre pensionerna för dem som betalt in mängder med skatt under årens lopp medan de som aldrig bidragit verkar ha evig garanti.


Men du kan ändra på detta genom att rösta på partier som stödjer även Sveriges 2 miljoner pensionärer. Glöm inte bort, att den bland pensionärer starka socialdemokratin, knappast gör det bättre för dig och dina kompisar. Glöm inte bort att det finns riksdagspartier, som fullständigt struntar i de äldre i samhället! Överväg noga vem du röstar på. Rösta för ett parti som verkligen prioriterar omsorgen om Dig och de äldre! Valet är Ditt!


Vindkraftverk den nya miljöförstöraren!

Ingemo och Anders Henningson, Dunker skriver idag i SN om sina känslor över Eoulus Vind AB agerande kring kulturland-skapet vid sjön Dunkern! Vår blogg har adresserat ämnet tidigare: Att förstöra Dunkern med 200 m höga vindkraftverk och Efterlyses; vindkraftutbyggnad med mått och sans!  Henningsons inlägg är välskrivet och pregnant och citeras in extenso nedan:

 

Det är nu dags för våra lokala politiker i Flen och Gnesta att säga ja eller nej till etablering av storskalig vindkraft i respektive kommun. Ett ja kommer att prägla bygderna runt sjön Dunkern för överskådlig tid.

 

Utvecklingen av vindkraft i Sverige har exploderat och ligger väl i linje med de nationella målen. Utbud och teknisk utveckling har pressat elpriset, för närvarande under lönsamhetsgränsen. Ska vi då nu avsätta attraktiva naturområden med erkänt höga värden till industrimark?

 

Ett kommunalt ja innebär att två parter, Eolus Vind AB respektive kommunen, enas om att samverka i ett projekt där den enes investering är byggkostnaden och den andres investering är att offra mark och miljö. Eolus affärsidé är att bygga vindkraftsanläggningar för att sedan sälja dem till riskkapitalister som söker efter trygga placeringar på mycket lång sikt. En investering bedöms i företagsekonomiska termer med avseende på avkastning, kontroll och risk. Eolus Vind AB bygger själva och utövar därmed kontrollen över investeringen; avkastningskravet är inräknat i kalkylen och riskexponeringen begränsar sig till byggtiden. Kommunen har en annan sits; avkastningen mäts framför allt i möjliga arbetstillfällen. Man avhänder sig all kontroll över investeringen och riskexponeringen kvarstår för överskådlig tid.

 

Riskkapitalet är lättflyktigt och skulle lönsamheten inte växa flyttar kapitalet med en knapptryckning till annan bättre placering. För kapitalförvaltare finns många och snabba reträtter medan en kommun i praktiken står ganska tomhänt.

 

Om det ursprungliga initiativet är entreprenörens, är dess intresse således kortfristigt och begränsat till uppbyggnad och avyttring. Om däremot kommunen initierar och driver frågan är det möjligt att väga in lokala, regionala och miljömässiga hänsyn – också långsiktigt.

 

Flens och Gnesta kommuners förestående ställningstaganden och beslut kommer att få avgörande konsekvenser för bygden runt Dunkern. Om vindkraftsindustri etableras här (exempelvis enligt föreliggande förslag/ansökan från Eolus Vind AB) utsätts det som nu är attraktiv mark för liv, boende och rekreation för betydande skador och ändrade villkor.

 

Vi ser fram emot ett aktivt, genomtänkt och motiverat beslut i våra kommuner.fotnot Eolus eller Eol är äldre svensk namnform för vindguden.