torsdag, september 29, 2016

Annika Eriksson in - Linda Lundin ut!

Tillträdande Annika Eriksson(S) och avgående Linda Lundin(S). Till höger en avvaktande v ordförande SvenAndersson(M)

Turbulensen kring nerläggningen av Laxne skola får nu en konsekvens, när barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin(S) avsäger sig sitt uppdrag och ersätts av Annika Eriksson(S). Både Lundin och Sven Andersson(M) har fått skarp kritik av invånarna i Gnesta kommun och såväl av den politiska minoriteten som press, TV och radio!


Nerläggningen av Laxne skola genomfördes ju på ett synnerligen brutalt vis och Lundin och Andersson har ju fått klä skott för detta. Sanningen är väl snarare att dessa två är marionetter och att bovarna finns att söka högre upp i hierarkin. Framför allt har ju kommunens ytterorter lämnats alltmer därhän sedan den blott 31 årige Johan Rocklind(S) blev kommunstyrelsens ordförande.


I synnerhet blir man tämligen förvånad över Johan Rocklind(S). Han är nog den mest anonyme kommunstyrelseordförande vi haft i kommunen och svarar t ex aldrig på mail. När var det förresten någon som såg en ledande artikel från honom om utvecklingen av Gnesta kommun under hans tid som kommunstyrelsens ordförande?


Både Linda Lundin och Sven Andersson har säkert insett att de blir sänken för respektiva parti i valet 2018 med rätt eller orätt. Lundin väljer nu att fokusera på annat, vilket säkert är bra för alla parter. Sven Andersson, som tillika är kommunfullmäktige ordförande är nog inte lika känslig i fingertopparna! 

tisdag, september 20, 2016

Gnesta andan som försvann!

DAGA KOMMUNVAPEN

När man ser alla finesser som invånarna begåvas med i centrala Gnesta börjar man givetvis fundera över vad man får ut av kommunen, när man betalat över 2 miljoner kr i skatt de senaste 20 åren; landstingsskatten ej inräknad. Vad får man tillbaka i gengäld?


Jag kan faktiskt inte komma på något mer än min andel i Föreningen Laxnegården, som får 8.000 kr per år och har 150 medlemmar; dvs dryga 50 kr i återbäring. Dessutom noterar jag att biblioteket är borta i Laxne liksom matsalen där jag kunde äta pensionärslunch och gymnastikhallen perfekt för badminton. 

Jag läser dagligen om allt fint som föräras tätortsborna, glänsande simhallar, ishallar, Skillingavall, ny genomfart och sporthall på gång. Politikerna övertrumfar varandra och bygger lekplats i Tuleparken för 7 miljoner kr. 


Läser man kommunens investeringsplaner de senaste sex åren så inser man raskt, att man tillhör kategorin 2:a klassens medborgare. Varför skall alla investeringar tillfalla hälften av invånarna som bor i just Gnesta tätort. I Laxne finns det inte ens en ordentlig trottoar trots tung lastbilstrafik. Kommunen klarar inte ens att sätta upp ett dass på badplatsen. Och ställer man frågor till vårt kommunalråd Johan Rocklind så orkar han inte ens svara på tämligen pregnanta frågor kring Laxne, Björnlunda och Stjärnhov framtid!

Jag har själv varit med i politiken länge bl a som v ordförande i skolstyrelsen i Nyköping. En tid som kännetecknades av investeringsvilja, öppenhet och ofta stor konsensus. Under Nyköpings styre byggdes förresten skolorna i Stjärnhov, Björnlunda och Gåsinge-Dillnäs ut. Jag var med och byggde nytt äldreboende i Björnlunda liksom förskola samt ny skola i Laxne. Jag var med om att bygga en regionaltågsstation i Gnesta och i stora frågor var det alltid konsensus som gällde.

2010 kom Johan Rocklind(S) till makten och därefter har det bara gått utför med nerläggning av Liljedalshemmet och Laxne skola, kulturens utarmning och en eminent förmåga att inte vilja svara på viktiga frågor. Socialnämnd och förvaltning är en lång följetong hos IVO (Inspektionen för vård o omsorg) och bostäder skall vi inte tala om med 400 sökande på varje objekt i den mån det finns något.


Nej jag känner inte igen Gnesta-andan längre; dvs den anda som omfattade hela kommunen. Numera synes den mest omfatta personer bosatta i Dansut eller Mosebacke områdena i Gnesta tätort, som tycker att livet är toppen och ger uttryck för detta på hemsidan "Gnesta Tillsammans", där vi på ytterorterna mest betraktas som de gnälliga kusinerna från landet!


Daga kommun = Björnlunda, Laxne och Stjärnhov

Näringslivsrankingen Gnesta sjunker men på 2:a plats i länet


Efter den stora satsning som Anna Sandklev gjorde 2010 (?) så har ju Gnesta kommun stadigt förbättrat sin position i Näringslivets ranking. Förra året nåddes toppositionen plats 40. I år tappar man men behåller i alla fall 2:a platsen i länet.


Rankingen må liksom lärarförbundets skolranking vara en partsinlaga men är ju något som presumtiva nya entreprenörer eller invånare till Gnesta läser.


Läs mer här!

tisdag, september 13, 2016

Skolundersökningen 2016 - Gnesta rasar 181 placeringar till plats 250


Man kan förstå att Barn- och utbildningschefen Christina Thunberg eller ordförande i nämnden Linda Lundin(S) ogärna vill kommentera LR:s Skolundersökningen 2016. Gnesta rasar som en sten från plats 69 med 181 placeringar till plats 250 av totalt 290 kommuner.


Det väcker många frågor kring vad man sysslar med i kommunen. Det är elevresultaten - de två första kolumnerna - som är huvudorsaken till raset i undersökningen.


Kanske en pregnant fråga att ställa till Linda Lundin(S) på kommande kommunfullmäktige den 26 september.


Här kan du läsa hela undersökningen:

måndag, september 12, 2016

Vad ville Gnestas politiker 1992?

Brukar ibland gå igenom mitt samlade material från mina år i Nyköping och Gnesta för att se om det finns ett tillräckligt underlag för en bok, som beskriver Gnestas första 25 år. 


Jag fann tidigare en artikel av den utmäkte journalisten Rolf Ryd vid SN, som intervjuat ett antal politiska företrädare om det nya Gnesta i september 1991, nämligen Kurt E Larsson(S), Christer Westling(V), Sten E Karlsson(MP), Alf Uddberg(C), Göran Benedicks(FP), Bo Wingård(KDS), Sven Andersson(M) samt Madelene Gustavsson(ND).


Ur axplocket kan nämnas några intressanta sådana från 1991 som fortfarande har bäring på 2016 års politik.


Sten E Karlsson(MP)

Ville ha 33% gruppledararvoden för alla partier redan 1991. Blev så småningom 1999 3%-iga. Ville inte slåss för ett systembolag. Men var med sin utslagsröst i Nyköpings kommunfullmäktige "ansvarig" för att Gnesta blev en egen kommun. S och V var ju motståndare!

Göran Benedicks(FP)

Ville ha skola i Laxne redan 1991, strandpromenad runt Frösjön i Gnesta och systembolag samt bättre stöd till flickidrotter. Skolan och systembolag finns och början till strandpromenaden är på plats. Stödet till t ex ridverksamhet har fluktuerat under åren.

Kurt E Larsson(S)

Ville inte ha Gnestahem 1991. Ville ha bort godsmagasinet till förmån för fler affärer. Ansåg att skatten behövde höjas. Systembolag=ja. Gnestahem bildades så småningom efter ett antal år. Godsmagasinet är kvar men hur länge? Skatten har höjts vid flera tillfällen. Hedersmannen Kurt E insåg även att det behövdes byggnation i ytterorterna!

Sven Andersson(M)

Ville redan 1991 införa fler privata initiativ och valfrihet. Upprustning kring station och strandpromenad. Större stöd till flickors idrott. Systembolag=ja. 


Alf Uddberg(C)

Trodde på sig själv som kommunalråd 1991. Kunde tänka sig att "privatisera" vissa verksamheter bl a för att minska byråkratin. Ville bygga i hela kommunen men kunde inte bestämma sig för var skolan i Gåsinge skulle ligga! Ville även förbättra för tjejsporterna. Systembolag=ja. 


Alf blev så småningom kommunalråd i flera omgångar och torde nog vara den politiker, som haft mest inflytande i Gnesta under årens lopp.

onsdag, september 07, 2016

Skolans utarmning i Gnesta!

Det är inte bara det huvudlösa beslutet att lägga ner Laxne skola, kommunens modernaste, som nu introducerats på kort tid. Nu kommer även utbildningen i språken tyska (Europas största med 100 miljoner talande), franska och spanska att senareläggas ett år. Nu meddelas dock att utbildningen kommer att öka i antalet timmar i årskurs 7-9, vilket i viss mån kompenserar.


Detta tycker enligt Södermanlands Nyheter Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin är bra! Man kan ju fundera på socialdemokratins allmänna inställning till utbildning. Är allt bra? Nej enligt PISA så bär det rakt utför, där Sverige ligger i bottenträsket och skvalpar. Skolan har alltsedan 60-talet gått kräftgång. Det är bara betygen som blir bättre och bättre.


lördag, september 03, 2016

Håller Gnesta kommun på att investera ihjäl sig?

Vi noterar att i Gnesta kommuns tätort avser man nu att bygga ytterligare en sporthall samt ett nytt äldreboende som ersättning för Liljedalshemmet. Utöver detta kommer förmodligen en ny förskola på Frönäs att behövas. Kostnaderna för detta blir minst 200 miljoner kr.

Gnesta kommun kommer med dessa investeringar att ha lån eller borgen för närmare fantastiska 1.250 miljoner kr. 700 utgör nuvarande borgensåtagande till främst GnestaHem, GH och Gnesta Förvaltnings AB, GFAB som hanterar kommunens lokaler. Utöver detta ha man egna lån för inventarier mm på runt 150 miljoner kr samt en pensionsskuld på 193 miljoner kr. Dessa senare siffror bedömda, då den av någon anledning inte går att utläsa ur bokslutet för 2015. Ej heller går det av bokslutet att utläsa fördelningen av borgensåtaganden. Vi har därför utgått från boksluten i respektive bolag dock inte den senaste.

I samband med bostadsbyggnationen på Frönäs höjdes kommunens borgensåtagande visavi GH med 60 miljoner kr. GH soliditet minskade därmed till historiskt låga 17%. Läget för GH är dock relativt gott jämfört med GFAB.

Läget är så illa i Gnestaförvaltnings AB att de 200 miljoner som erfordras för de planerade projekten, sporthall, äldreboende och förskola inte kan upplånas av bolaget. Då kommer nog nuvarande soliditet på 11% hamna under vad som accepteras. Det innebär att kommunen måste gå in med en stor del av dessa 200 miljoner. Något som är högst tvivelaktigt, att genomföra.


Skulderna i de två bolagen har ökat rejält de senaste fyra åren. I Gnesta Förvaltnings AB är ökningen 166 miljoner kr till 351 miljoner (60%) och i Gnestahem 105 miljoner kr till 290 miljoner (57%).

  
Eftersom det är svårt att för en invånare följa de ekonomiska turerna i kommunen, då den öppna redovisningen är tämligen svår att tolka får ovan redovisade siffror hanteras med varsamhet. GFAB illa ställning markerades särskilt av att soliditeten var endast 3% 2012 och kommunen fick gå in med eget kapital på ca 50 miljoner kr i samband med förvärvet av Åsbacka-skolan.

Gnesta kommuns borgen/lån har ökar således med närmare 400-500 miljoner kr på mindre än 10 år. Något att fundera på för Johan Rocklind(S) et consortes prioriteringar.


Till yttermera visso spår SKL, Sveriges kommuner och landsting, att skatterna måste höja kanske med kanske så mycket som två kr per intjänad hundralapp. Då hamnar många kommunalskatter på runt 35%.


Om det nu skall byggas rekommenderar vi att bygga ersättning för nedlagda Liljedalshemmet.


Läs mer om soliditet!

torsdag, september 01, 2016

Gnesta Barn. och utbildningsnämnd sammanträder måndag 5/9 kl 1400!Inga större märkvärdigheter utom att grundskolans går back med 1,4 miljoner första halvåret. Bl a beroende på högre taxikostnader. Skall bli intressant att notera kostnaderna för Laxne-barnens taxiresor till Björnlunda.

Gnesta kommunstyrelse sammanträder tisdag 6/9 kl 0900!

Tisdagens kommunstyrelsesammanträde drar igång tidigt kl 0900. Möjligen för att intresserade inte skall kunna ställa några frågor vid mötet. Agendan är ej heller särskilt omfattande.


1. Borgensansvar

Kommunen går in och borgar solidariskt för Kommuninvest som har miljarders miljarder i lån. Gnesta kommun hr för övrigt borgen/lån på närmre 700 miljoner främst till Gnestahem och Gnesta Förvaltnings AB. Ca 70.000 kr per invånare således. Skulden ökar snabbt!


2. Miljöutskottet avskaffas
Vi undrar vad MP o C tycker om detta?


3.Medborgarförslag - Fastigheten Kullagatan 5-99
som avsåg att huset även fortsättningsvis skall vara reserverat för den äldre befolkningen, som beslutet var när det uppfördes - föreslås avslås. Något som förslagsställaren nog hade förväntat sig i skenet av dagens äldrepolitik.


4. Ekonomisk rapport första halvåret 2016

saknas helt!