onsdag, juni 22, 2016

Snedrekrytering av ledande politiker borgar för landsbygdens utarmning i Gnesta!

Vi har funderat mycket över varför socialdemokrater och moderater tog det synnerligen impopulära beslutet att lägga ner Laxne skola och sporthallen för invånarna.  Kan det vara så enkelt att det är ungdomligt oförstånd i ledningen av kommunen förenat med inkompetens och boendeort? 


Tittar man på deras valda ombud kan man ju lätt konstatera två lätt skrämmande ting, dels att alla bor i centrala Gnesta utom Yvonne Norling(S) från Ånhammar och Sibylle Ekengren(M) i Laxne, dels att det saknas en generation politiker i partierna. Detta är särskilt märkbart hos socialdemokraterna där spannet mellan Johan Rocklind och Gert Nilsson är närmare 40 år. För att vara en god representant för väljarkåren bör en politiker faktiskt vara 53 år.

Att alla investeringar i kommunen går till Gnesta tätort. Kanske inte så underligt, när de beslutande bor där.

Socialdemokrater

Linda Lundin Gnesta 29 år (sambo med N Rocklind)

Johan Rocklind Gnesta 31 år
Jesper Hammarlund Gnesta 34 år
Roger Sandqvist Gnesta 36 år
Michael Gustavsson Gnesta 39 år
Annika Eriksson Gnesta 39 år
Maria Nilsson Gnesta 45 år
Gert Nilsson Gnesta 73 år
Yvonne Norling Ånhammar 73 år


Moderater
Cecilia Jarl Gnesta 27 år
Carl Rosenqvist Gnesta 35 år
Ann-Sofie Lifvenhage Gnesta 40 år
Braathen Gustavsson, Karin Gnesta 44 år
Kim Jarl Gnesta Gnesta 53 år
Ingrid Jerneborg-Glimne Gnesta 68 år
Sibylle Ekengren Laxne 68 år
Anders Norström Gnesta 68 år
Sven Andersson Gnesta 70 år

måndag, juni 20, 2016

Visioner på dekis i Gnesta!

Blandad kompott moderater och socialdemokrater
Johan Rocklind(S), kommunalråd: "Jag vill skapa ett tryggt samhälle för våra barn". "Ett bättre Gnesta. För alla."


Michael Gustavsson(S), ordf i Byggnadsnämnden: "För mig är det enkelt, jag vill att alla skall ha det bra!

Anne-Sofie Lifvenhage(M), kommunalråd: "Jag älskar Gnesta. Delaktighet, ansvar och utveckling. Gnesta kommun skall vara en kommun som vi är stolta över. Vi når detta när vi arbetar tillsammans"!

Sven Andersson(M), kommunfullmäktiges ordförande:"No comments - order in court"! 

Landsbygdens puls - vart tog den vägen i Gnesta?

I Gnesta med 10.500 invånare bor hälften utanför tätorten i Björnlunda, Gåsinge-Dillnäs, Stjärnhov, Kattnäs och Torsåker. Kommunens investeringar de senaste 10 åren har oaktat tillfallit Gnesta tätort; och det handlar om 100-tals miljoner. Nu fortsätter utarmningen av landsbygden, när socialdemokrater och moderater monterar ner stora delar av den kommunala servicen i Gåsinge-Dillnäs genom, att i närmast överljudsfart, lägga ner Laxne skola. Man frågar sig verkligen om nedmonteringen av Gnesta landsbygd nu påbörjats?

Styrande politiker har helt negligerat alla former av dialog med drabbade och konsekvensanalyser för samhälle och skola. Man vägrar att svara på frågor när det uppenbarats, att nedläggningen visar sig vara ett ekonomiskt nollsummespel. Detta hastverk åtföljd av en orimlig tidplan drabbar verkligen alla invånare socialt och ekonomiskt.

Vi vänder oss sålunda mot en sämre social och ekonomisk utveckling och situation för bygden och en sämre skoldag för våra små samt att den allmänna resursen gymhallen försvinner. Här har funnit skolor sedan 1870-talet och gymhall sedan 1965.

Vi är särskilt bekymrade över hur kommunen misskött skolan i Laxne och planerad nybyggnation vid Spårbacken under flera år. Vi uppfattar att den politiska viljan varit svag de senaste 10 åren, att måna om hela kommunens väl och ve. Vi påstår utan överdrift, att man bäddat för denna nedläggning genom underlåtenhet att agera.

Vi är övertygade, att detta beslut får allvarliga och ödesdigra konsekvenser för invånarna i en hel bygd – måhända första steget att nedmontera all service på Gnesta kommuns landsbygd. Vi har dessutom svårt att förstå varför – ett så viktigt beslut – fattas utan politisk consensus. Det är respektlöst mot övriga politiker och kommunens medborgare. Vi anser oss ha påvisat med vårt öppna brev till Kommunfullmäktige ledamöter dennes, att det saknas all väsentlig grund, att lägga ner Laxne skola.

Vi kan heller inte förstå syftet då man varken gagnar ekonomi eller elevers vardag utan skapar social och ekonomisk oro och komplicerar invånarnas vardagspussel. Även en förkastlig tidplan bidrar till att ställa allt på huvudet. Detta förfarande är så långt från man kan begära av seriösa politiker, som månar om sina medborgare!


Vi föreslår, att skolan blir kvar i nuvarande utformning, att det görs en satsning på en profilering av skolan enligt flera politiska förslag samt att vi liksom övriga Gnesta får tillgång till samlingssal/gymhall. Utveckla och bygg upp Gnesta kommun. Bästa politiker - visa lite visioner för framtiden. Det behövs om ni skall leva upp till kommunens motto ”Stadens lugn och landets puls”!


Lennart Anglered, ordf i föreningen Laxnegården

Göran Benedicks, fd ordf Hem och skola Gåsinge-Dillnäs
Karl Fredmark, fd ordf Hem och skola Gåsinge-Dillnäs
Mikael Lindquist, fd ordf Hem och skola Gåsinge-Dillnäs

söndag, juni 19, 2016

Kommer det finnas bostäder för unga eller äldre i Gnesta?

Länsstyrelsen i Sörmland under Liselott Hagberg har nu bestämt att Gnesta under 2016 skall ta emot 42 nya flyktingar permanent, vilket i praktiken innebär att det behövs i stort behövs lika många bostäder. När det nu byggs kanske 10 bostäder om året i kommundelen Gnesta tätort, så det blir nog tämligen svårt för både äldre och yngre att få någon bostad de närmaste 20 åren. Har man således stått 10 år i bostadskön så kan man glömma sin eventuella bostadskarriär. Något som givetvis upprör en gammal skattebetalare på sin ålders höst.


Grunden för detta märkliga tvång som rimligtvis borde vara i konflikt med grundlagen och alla människors lika värde, är ju socialdemokrater och moderater i ljuv förening i riksdagen. Givetvis behövs det bostäder men varför tar t ex Stockholm inte sitt ansvar i detta avseende?


Det ställs således störst krav på Gnesta och Trosa med hänsyn till folkmängden att få fram fler bostäder i Sörmland. Tabellen nedan visar antalet flyktingar som nu skall ges förtur i bostadskön per 1000 invånare. Hur Länsstyrelsen ser på bostadsbristen för äldre pensionärer och unga svenskar framgår inte av detta ukas (påbud) från regeringen.


Sverige är nog det enda land i hela världen som inte klarar av att lösa dessa problem i samverkan med kommunerna. Man tillämpar hellre en mer stalinistisk tvångsmetod. Man kan undra varför! Varför tillämpar man inte detta för samhällets verkligt svaga t ex de äldre eller unga nybörjare på bostadsmarknaden?


Gnesta 4,0
Trosa 4,0
Strängnäs 2,9
Nyköping 2,0
Katrineholm 1,2
Eskilstuna 0,2
Flen 0,0
Vingåker 0,0
Oxelösund 0,0

Opinionen i maj 2016


I Yougov/Metro backar de tre stora, där Sverigedemokraterna är något större än både Socialdemokrater och Moderater. Siffrorna för Miljöpartiet är katastrofala med en halvering av väljarkåren sedan förra mätningen. Liberala mitten kan glädja sig åt smärre framgångar.

I Sentios maj undersökning leder Socialdemokraterna med Sverige-demokraterna hack i häl. Moderaterna skuggar därefter. I övrigt är det ganska orörligt i väljarkåren.

onsdag, juni 08, 2016

Det tillämpas nog fula knep i Gnesta kommun!

Vi har ju skrivit ganska mycket nu på denna blogg om nedläggningen av den kommunala servicen i Gåsinge-Dillnäs och i synnerhet nerläggning av Laxne skola F-5. Ju mer man granskar framfört underlag, desto mer förstår man att det handlar om att vilseleda och mörklägga så mycket det går!

Under resans gång har bl a från de styrande hävdats att skolan är synnerligen dyr per elev eftersom kapitalkostnaderna är höga. Man jämför t ex Dansutskolan, som kostar 8.000 kr per elev mot Laxneskolans 133.000 kr per elev. 

Det man då gör sig skyldig till är ett vilseledande förfarande, då finansieringen av Laxne skola har skett genom att ta upp 100% lån medan de flesta skolor i kommunen likt Dansut betalats direkt av stat, kommunalförbund och eller kommun. Man blandar då äpplen och päron efter eget gottfinnande. Skulle man tillämpa samma märkliga resonemang för förskolorna Ängen (Björnlunda) och Sjöstugan (Gnesta) skulle dessa omgående läggas ner p g a höga kapitalkostnader.

Normalt tillämpas på ett gemensamt fastighetsutbud sk bruksvärdering. Dvs lokalernas ändamålsenlighet och kondition är avgörande för hyressättningen. Eftersom de äldre skolorna huvudsakligen är byggda i robust tegel, så borde de idag representera stora värden. Skolan i Laxne är huvudsakligen utförd i trä och borde sålunda betinga ett lägre bruksvärde.

Hyrorna som skolförvaltningen får betala till kommunens fastighetsbolag är märklig höga, vilket även en oberoende konsult påpekar. Får skolorna bekosta andra satsningar av kommunala lokaler? Har man plötsligt givit upp bruksvärdesprincipen - den enda möjligheten m h t olika finansieringsprinciper - att skapa ekonomisk rättvisa mellan olika skolor?


Verkar som alla fula knep tillämpas nuförtiden i Gnesta kommun! Och varför svarar inte majoriteten på ställda frågor från allmänhet och opposition?

tisdag, juni 07, 2016

Hur kan politiker söka ljuga så ihärdigt och genomskinligt?


"Laxne skola i Gnesta kommun läggs ned enligt ett beslut i barn - och utbildningsnämnden. Som gammal moderat och entreprenör förvånas och frustreras jag över hur beslutet tas och på vilka grunder, samt hur Moderaterna kan stödja processen som tyvärr är den smutsigaste, mest misskötta och ohederligaste vi upplevt i vår kommun på många år. Jag får en känsla av planhushållning.

Laxne skola har i dag en teoretisk upptagnings potential av cirka 60 elever, 27 elevers föräldrar har beslutat att deras barn ska gå i andra skolor i Gnesta eller i grannkommunen Strängnäs/Mariefred.
Skolan i Laxne har tyvärr misskötts vilket gjort att vissa föräldrar har valt att flytta sina barn. Orsakerna till att skolan har misskötts är många; dålig styrning och en politisk ledning som är omogen.
Skolan är en mycket väsentlig del av en orts utveckling. Om skolan försvinner flyttar också barnfamiljerna.

Laxne ligger i en naturskön trakt med en av Sörmlands vackraste natur, fantastiska sjöar och rent vatten. Orten har fantastiska möjligheter att utvecklas med ökande folkmängd – under förutsättning att skolan får utvecklas vidare. Beslutet att lägga ned skolan kan bli förödande för både Laxne och Gnesta som kommun. Vi som har följt ärendet är mycket upprörda över hur den politiska ledningen drivit ärendet.

Kommunikationen mellan föräldrar, skolan och politiker påbörjades i april, absolut inga samråd och kommunikationen har varit totalt ensidig, politikerna har bestämt sig för att skolan ska bort i stället för att hitta lösningar. Föräldrar och kommuninvånarna i Laxne körs över och det har varken funnits tid eller ambition för att föra en rimlig positiv dialog. Den politiska majoriteten bestämde sig tidigt för en plan som man sedan hållit utan att lyssna på föräldrarnas argument eller goda förslag.

Om underlagen till beslutet hade varit professionella och sanningsenliga hade säkert föräldrar och kommuninvånarna accepterat, eller blivit en del av ett positivt engagemang för förändring. 

Processen startade för sent, politikerna var handfallna och utgick från att man skulle vara tvungna att köra över föräldrar och kommuninvånarna. Samtliga ekonomiska underlag har manipulerats för att passa för ett nedläggningsbeslut. Ingen total konsekvensanalys har utförts för kommundelen eller Gnesta som helhet.

De uttalanden som gjordes av ordförande i barn- och utbildningsnämnden under sammanträdet den 1 juni citat" Skolan är inte till för landsbygden" skapar en frustration hos kommundelens invånare som verkligen skapar en bred klyfta mellan politiker och invånarna.

Samarbetet mellan S och M i Gnesta håller på att bli en stor belastning för båda partierna."
Karl Fredmark

måndag, juni 06, 2016

Gåsinge-Dillnäs skarprättare

I morgon kommer eventuell större delen av Gnesta kommuns service till invånarna i kommundelen Gåsinge-Dillnäs att läggas ner.


Nedmonteringen av Laxne skola, pensionärsluncher och motionshall för invånarna i Gåsinge-Dillnäs påbörjades av Linda Lundin(S), Sven Andersson(M), Inger Johansson(S), Cecilia Jarl(M), Karin Braathen Gustavsson(M) och Bernt Ullström(M) på Barn- och utbildningsnämnden häromveckan.


Allt elände döljs då nogsamt under rubriken "Förändrad skolorganisation i Gnesta kommun"


Någon konsekvensanalys för kommunens invånare har över huvudtaget inte skett utan majoriteten marscherar på som oäkta människor även benämnda hubotar!


Gnesta kommunstyrelse består av följande personer från majoriteten:


Johan Rocklind (S)Ann-Sofie Lifvenhage (M)Annika Eriksson (S)Linda Lundin (S)Michael Gustafsson (S)Ingrid Jerneborg Glimne (M)Kim Jarl (M)Sven Andersson (M)Anna Ekström (M)

torsdag, juni 02, 2016

Lögner, lögner och åter lögner!

Gåsinge-Dillnäs skarprättare Linda Lundin(S) och Sven Andersson(M)


Har nog aldrig i alla dagar hört så många lögner på så kort tid som Linda Lundin(S) och Sven Andersson(M) presterade under en timmes tid vid Barn- och utbildningsnämndens möte på onsdagen. En tapper skara Gåsinge-Dillnäsbor fick en rejäl duvning i hur eländig och sorgsam politik kan bli.

När Linda Lundin yttrade "Vi är inte till för att landsbygden skall leva", då brast det för hälften av åhörarna, som marscherade ut skanderande avgå, avgå avgå. De anfördes av en av Gnesta kommuns största entreprenörer och företagare under många år.

Linda Lundin sade vidare att vi hanterar bara grundskolan nu. Om förskolan får ökade kostnader på grund av skolans nerläggning så är det en helt annan sak. Dvs i klartext vi gör nog ingen vinst på detta men det struntar jag i.

Själv har denne bloggare läst det mesta både kusligt dåligt som kommunens utredning, som betydligt bättre av Aktionsgruppen för Laxne skola och inte minst oppositionens reservation från C, MP, L och V. Man kan nog säga att oppositionen torpederade det mesta som moderater och socialdemokrater framfört.

Det värsta är att det enligt min mening förekommer rent falska uppgifter kring kostnader och hur många barn som vill gå i skolan. Uppenbarligen kan grundskolan spara runt 400.000 kronor med nerläggning. Denna summa äts upp av skolresor och mattransporter till förskolan. Ett pinsamt nollsummespel!

Jag kan inte förstå att en del vill offra sin politiska framtid för ett nollsummespel som enbart är förödande för en hel bygd och retar invånarna till vansinne!

Bland det värre är att kommunen, som räknar med att få 150 st extra elever p g a flyktingmottagning, lägger ner den nyaste skolan i kommunen. För dessa nya 150 elever finns det inga eller få platser kvar i tätortens skolor om man inte tillåter över 30 elever i varje klass och överlastar Velandersborgsskolan i Björnlunda. Redan nu finns där 200 elever medan skolan är byggd för 150 elever.

Lögn på lögn och slut på all planeringsförmåga och miljötänk kännetecknar nu de styrande socialdemokraterna och moderaterna i Gnesta kommun.  Två barnfientliga betongpartier på värsta politiska humör! Och deras politiker 
Linda Lundin, Sven Andersson, Inger Johansson, Cecilia Jarl, Karin Braaten Gustavsson och Bernt Ullström, som påbörjat nedmonteringen av Gnesta kommuns ytterområden glömmer vi inte i första taget!

"När människor med makt, slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dom" (Astrid Lindgren).Moderaterna målade upp en ljus framtid för Spårbacken i Laxne! Vad blev resultatet för invånarna i Laxne? Jo ett stort hyckleri!