torsdag, oktober 27, 2016

När Sverige sviker kvinnorna - hjälper vi!


Den kommunala sjukfrånvaron i Sörmland!
Fackförbundet SKTF, som numera heter det lite mer obegripliga Vision, har undersökt och analyserat kommuner och landstingens sjukfrånvaro. Den kommunala sjukfrånvaron är betydligt högre än den privata och varierar stort från Torsby med 4,3% till Dorotea med 9,2%.

Sjukfrånvaron kostar mycket och besparingspotentialen att minska är stor. Om Gnesta hade samma sjuktal som Torsby skulle man spara 7 miljoner kr varje år. I Gnesta ökar tyvärr sjuktalen och kvinnor har nu 7,9% sjukfrånvaro medan män har lägre med 6,1%.

Fler avhopp i Gnesta politiken!


Nyss lämnade Linda Lundin(S) sitt uppdrag som ordförande i Barn- och utbildnings-nämnden. Nu signalerar miljöpartiets gruppledare Mats Dellrud, att han flyttar från kommunen och således inte kommer att behålla några politiska uppdrag.

Miljöpartiet har ju under åren drabbats av stora avhopp som KukkaMaria Valtola-Sjöberg, som blev partiombudsman i Örebro samt Mikael Clemens och inte minst Daniel Helldén, som numera är borgarråd och ingår i Stockholm stad politiska ledning.


Att Mats nu lämnar Gnesta kommunfullmäktige innebär, att en stark röst för ett funktionellt bättre samhälle för rörelsehindrade eller personer med andra begränsningar, försvinner. Med Mats försvinner även en duktig vältalare; en person med en klar analys och stringens i sina framföranden i fullmäktige och därmed en livgivare till en konstruktiv debatt och goda beslut i fullmäktige. Något som han delar med ett par tre personer från andra partier, som vi tidigare uttryckt på denna blogg.

Att ha en levande och strukturerad debatt i en fullmäktigeförsamling är ju av stor vikt för ett demokratiskt samhälle och en möjlighet att påverka beslut i rätt riktning. För vissa av de beslut som fattas av Gnesta kommunfullmäktige har knappast väljarnas samtycke!


Vi önskar Mats lycka till med framtida värv. tisdag, oktober 25, 2016

Bra förslag röstades ner i Gnesta kommunstyrelse

I Gnesta kommunstyrelse hanterades Framtidsplan 2017 igår. Vi har ju skrivit en hel del om transparensen eller insynen i hur t ex Kultur- och fritid hanteras i kommunen och kommer att fortsätta med detta tema.


Vid gårdagens möte i kommunstyrelsens kring budget 2017, föreslogs ett antal bra reservationer av oppositionen, som dock kom att röstas ner av styrande socialdemokrater och moderater:
  • Ökat kultur- och föreningsstöd med 200.000 kr (idag 1.500.000) av centerpartiet och liberalerna.
  • Ökat utbud av bredband på Gnesta landsbygd med 1,0-1,5 miljoner kr av C,L,MP och V dvs den samlade oppositionen.
  • 500.000 kr mer till Kulturskolan för att minska avgifterna av vänsterpartiet.

Centerpartier och liberalerna skriver bl a följande i sin reservation till majoritetens Framtidsförslag:


Dock måste vi återigen konstatera att nuvarande majoritet endast har ”tätorten Gnesta”
i sitt fokus, satsningar på landsbygden är obefintliga, vilket vi inte kan acceptera.

Vi kan utläsa i budgeten hur satsningar på IT är det som slukar mest investeringsmedel.
Det handlar om fritt WiFi i kommunala lokaler, nya servrar o förnyelse av datorpark,
E-tjänster på hemsidan m.m.

Alla dessa satsningar anser vi helt uddlösa om inte hela kommunen, dvs även landsbygden
har en acceptabel uppkoppling till internet. Om vi ska digitalisera ett antal kommunala tjänster och ansökningar, bör det innefatta alla invånare i kommunen oavsett adress!!

Vi ser med fasa hur skattemedlen centreras samtidigt som landsbygden avfolkas, det verkar som att majoriteten helst vill slippa ifrån den halvan av valmanskåren.

Vår bestämda uppfattning är att kommunen först måste garantera fiberuppkoppling till alla innan fri WiFi i centralorten införs . Vi anser det så viktigt för kommunens utveckling att vi även vill minska det budgeterade överskottet med 1.530 miljoner.

"Hear, hear kommer från denna blogg"!

måndag, oktober 24, 2016

Har Gnestas politiker koll på kommunens skulder?


Med anledning av de omfattande investeringar som kommunen planerar frågade vi oss härförleden om Gnesta kommun håller på och investerar ihjäl sig? När vi nu läst den ekonomiska uppföljningen och framtidsplan 2017, som redovisas idag på Kommunstyrelsens sammanträde, kan man ställa sig frågan igen.


Vi noterar att i Gnesta kommuns tätort avser man nu att bygga ytterligare en sporthall samt ett nytt äldreboende som ersättning för Liljedalshemmet. Utöver detta kommer förmodligen en ny förskola på Frönäs att behövas. Kostnaderna för detta blir minst 200 miljoner kr.


Kommunen har 160 miljoner kr i egna lån och en beräknad pensionsskuld på 195 miljoner kr. Utöver detta tillkommer borgen mm för 700 miljoner kr till de två egna bolagen Gnesta Förvaltnings AB (kommunens lokaler) och GnestaHem, som ingår i kommunkoncernen. Dvs totalt ca 1.050 miljoner kr eller 105.000 kr per invånare. Nu kommer man att behöva öka på detta med ca 200 miljoner kr. Viktigt att veta i sammanhangeet är att svenska kommuners skulder utom pensionsskulden uppgår till ca 60.000 kr/invånare 2016.


Gnesta kommun kommer med dessa investeringar att ha lån eller borgen för minst 1.250 miljoner kr. Skulderna i de två bolagen har ökat rejält de senaste fyra åren. I Gnesta Förvaltnings AB är ökningen 166 miljoner kr till 351 miljoner (60%) och i Gnestahem 105 miljoner kr till 290 miljoner (57%).

  
Gnesta kommuns borgen/lån har således ökat med närmare 300 miljoner kr på mindre än 10 år. Något att fundera på för kommunens ledande politiker inför framtiden. Vad händer om räntorna stiger?

Många oklarheter i Gnesta kommuns "budget" 2017!

I budget för 2017 framgår således inte vad de olika nämndernas pengar skall gå till. Hur tänker kommunen satsa på Kultursektorn? Hur tänker man satsa på föreningslivet? Framgår inte med en enda rad varken ekonomiskt eller målsatt. Posterna finns i det inringade området bland ett otal andra verksamheter. Det torde vara högst rimligt med en större öppenhet, då man i kommunen lagt ner Kultur- och fritidsnämnden. Det skall givetvis finnas en levande politisk debatt även om kommunstyrelsen numera hanterar dessa viktiga frågor. I varje fall borde kommunstyrelsen fastställa sin budget innan årsskiftena. Senast var det i februari 2016 för innevarande år.


Redovisad flytt av Vuxenutbildning, integration o arbetsmarknad från social till kommunstyrelsen anges till 8,3 miljoner. Något som inte synes stämma då kostnaden idag är 18,5 miljoner kr och knappast torde minska. Beträffande investeringsbudgeten så verkar man ha glömt bort denna i år. Det finns enbart en kortare sammanfattning.


Det borde sålunda finnas bättre underlag än de få sammanfattade rader, som kan läsas längst ned på denna sida. Det innebär de facto att kommunen i egentlig mening inte har någon budget utan enbart ett ekonomiskt ramverk. Att kommunfullmäktige/nämnder inte tar någon budget eller gör det för sent rimmar illa med kommunal- och redovisningslagarna. 


Här kan man läsa hela föredragningen inklusive ekonomisk uppföljning för 2016

Underlag för budget 2017 för närmare 550 miljoner kr.


onsdag, oktober 19, 2016

Hur fördelas föreningsbidragen i Gnesta kommun?

I Gnesta kommun bor 40% av skattebetalarna inte i tätorten utan i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. Trots detta går alla kommunala investeringar till centralortens olika finesser. Med andra ord pågår en stor utsugning av invånarna i kommunens ytterområden. Denna trend har varit särskilt tydlig de senaste 6 åren under socialdemokratiskt styre. 


För några veckor sedan träffade kommunledningen ombud för de 1.300 invånare som bor i Gåsinge-Dillnäs (Laxne). Det kunde konstateras att kommunalrådet Johan Rocklind var tämligen ovillig att kommentera varför alla investeringar går ytterområdenas vägar förbi. En rätteviseprincip för medborgarna finns ju faktiskt inskriven i kommunallagen. Men intet tycks bita på denne stenstod.


Detta är inledningen på en insändare jag skrev i Södermanlands Nyheter i våras. Efter att ha gjort en genomgång av vilka kultur- och andra föreningar som får stöd, stärks den bilden kraftigt!. Här nedan finns en sammanställning av alla bidrag och på vilka orter dessa föreningar verkar. Man kan raskt konstatera, att 80% av allt stöd tillfaller föreningar som verkar i Gnesta kommuns centralort. Björnlunda 3%, Stjärnhov 4% och Laxne under 1%.

Till yttermera visso saknas det beslut i aktuell nämnd (KS) om hur fördelningen skall se ut; dvs en ren tjänstemannafördelning. Detta påpekas då vissa bidrag säkert är tämligen kontroversiella. Under hela 2016 finns nästan inte ett enda beslut eller diskussion om kultur- eller föreningsbidrag i kommunstyrelsen, som ju tillika är ansvarig nämnd!


Således tillämpas ibland ett internt regelverk på tjänstemannanivå för fördelning av bidrag till olika föreningar men inte alltid. När det gäller kulturbidrag är det helt ett stort mörker. Beslut fattas hipp som happ. Och i de flesta fall fattas inga beslut alls, som då givetvis inte går att överklaga. Man kan lätt säga att den kulturella utvecklingen och transparensen i kommunens beslut försvann med nerläggningen av Kultur- och fritidsnämnden! De flesta kommuner i landet har en sådan men dock inte Gnesta, som ju bara har tre nämnder jämfört med Trosas sex nämnder.

Och hur ser det ut om man plötsligt skall börja kritisera enskilda tjänstemän för en dålig kultur och föreningspolitik. Det ser ju ganska illa ut, när politiker undandrar sig sitt ansvar!Elektron (fd Folkets hus föreningen) 1 500 000  Gnesta
Gnesta IK 565 350  Gnesta
Bidrag studieförbund 214 000
Art Lab 100 000  Gnesta
Stjärnhovs Idrottsklubb 74 690  Stjärnhov
Björnlunda IF 61 110  Björnlunda
Gnesta taekwondo 60 280  Gnesta
OK Klemmingen 40 440
Långsjö teater 35 000  Gnesta
Kalaset 30 000  Gnesta
Gnesta FF 21 610  Gnesta
GiG Jazzförening 20 000
Gnesta skyttegille 20 000
Frisksportklubben Freja 19 900  Gnesta
IFK Gnesta 17 830  Gnesta
Smedsta Gymnastikförening 17 680  Gnesta
Gnesta scoutkår 16 080
Bellmanspelet  KS.2016.82 15 000
Gnesta konstrunda 15 000
Daga-Gnesta Naturskyddsförening 15 000
Konstrundan 15 000
Gåsinge dillnäs IF 15 000  Gåsinge
SPF Seniorerna Gnesta-Daga KS.2016.57 14 340
Östra sörmlands Flygklubb 10 440
Stjärnhovs Byalag KS.2016.80 10 000  Stjärnhov
Ateljé 42 10 000  Stjärnhov
Gnesta Musiksällskap 10 000  Gnesta
Daga bangolf 10 000  Björnlunda
Konst i Gryt KS.2016.63 9 000  Stjärnhov
Laxnegården KS.2016.38 8 000   Gåsinge
Björnlunda hembygdsförening KS.2016.37 8 000  Björnlunda
Frustuna hembygdsförening KS.2016.43 8 000   Gnesta
Gryts hembygdsförening KS.2016.34 8 000  Stjärnhov
Musik i Gryt KS.2016.24  7 000  Stjärnhov
PRO Gnesta 230x30 6 900  Gnesta
Gryts hbf Hembygdsdag KS.2016.35 5 000  Stjärnhov
Gnesta Filmstudio 5 000  Gnesta
Vårspiran KS.2016.20 4 000  Stjärnhov
Björnlunda kammarmusik KS.2016.68 4 000  Björnlunda
Björnlunda kammarmusik 4 000  Björnlunda
Stjärnhovs PRO KS.2016.91 3 600  Stjärnhov
Gnesta tennisklubb 3 600  Gnesta
Stjärnhov PRO 3 500  Stjärnhov
Björnlunda hbf Visstuga KS.2016.44 3 000  Björnlunda
Björnlunda kammarmusikförening 2 500  Björnlunda
Gnesta handboll 2 080  Gnesta
Björnlunda kammarmusik 2 000  Björnlunda
Björnlunda friluftsfrämjande 1 460  Björnlunda
Gnesta ridklubb 248  Gnesta
Gnesta basket 0
Gnesta Gym 0
Gnesta jaktskytteförening 0
Gnesta kusk- och ryttarförening 0
Gnesta motorklubb 0
Gnesta simsällskap 0
Gnesta vrakdykarklubb 0
Solbacka Gnesta GK 0
Team Gnesta Hälsa 0

onsdag, oktober 12, 2016

Det politiska läget i Norge enligt Sentio!

I Norge styr Høyre (Moderaterna) tillsammans med Fremskrittpartiet (Sverigedemokraterna) . Man har även parlamentariskt stöd av Kristelig Folkepartie (Kristdemokraterna) och Venstre (Liberalerna). De två senare partierna får om så önskas plats i regeringen vid senare tillfälle. Ovanstående diagram är ej valresultatet utan aktuellt läge i september 2016.
onsdag, oktober 05, 2016

Opinionen i september enligt Yougov/Metro

Ganska små rörelser i valmanskåren. MP ökar något till 3,9% liksom liberaler och sverigedemokrater. Bakåt för M, C och V. SD största parti medan M och S kämpar om andraplatsen.

tisdag, oktober 04, 2016

Befinner sig Gnesta skolor i utförsbacken?

Lärarförbundets skolrating 2016

SKL skolrating 2016


Lärarnas Riksförbunds skolrating 2016


Uppenbart finns det problem med Gnestas skolor jämfört med landet i övrigt. Man ligger nu på den sämre tredjedelen av landets kommuner i alla årets tre mätningar och backar rejält. Notabelt är att man backar 181 placeringar i LR:s skolrating! Något behöver uppenbarligen göras.