lördag, mars 29, 2014

Gnesta kommun behöver nog en äldreombudsman!

Omsorgen om de äldre har varit i fokus denna mandatperiod där en konstellation av (S), (V) och (MP) styrt kommunen med ett tämligen svagt mandat. Endast en enda väljarröst gjorde att rödgröna fick majoritet. När det gäller äldreomsorgen så har inte bara Liljedalshemmet varit i fokus, vilket lätt glöms bort. En omfattande diskussion med efterföljande skriverier gällde kommunens insatser i hemtjänsten, som av flera uppfattades vara mindre serviceinriktat. Här kan man säga att facket nog försvårade erforderliga personalförändringar!

 

När man sedan läst om de ganska olyckliga insatserna vid Liljedalshemmet, så blir man givetvis fundersam och undrar vad det handlar om. En uppfattning som säkert även delas av hela socialnämnden, som ju är eller borde vara högst ansvarig för vad som händer. Ibland får man dock intrycket att det är andra grå eminenser, som egentligen bestämmer.

 

En olycklig omständighet är att det lokala LO-facket får stort inflytande på besluten då man, dels är representerade i kommunfullmäktige via (S)-valsedeln, dels att Johan Rocklind(S) faktiskt är anställd av LO även om han nu förenar tjänst med det kommunala uppdraget i Gnesta. Så var finns Rocklinds lojaliteter?  Förmodligen en ganska svår balansgång på slak lina!

 

Ja Liljedalshemmet har varit en långbänk som ej enbart beror på kommunen. Tidigare var ju den gamle ägaren Landstinget ingen enkel förhandlingspartner. Deras ointresse gjorde nog att ärendet förhalades 2-3 år. Nu finns ett beslut, att studera ny plats. Man det bör observeras, att det finns inga som helst beslut att bygga nytt än! Vi är fortfarande i långbänken även om man anar slutet. 

 

De äldre och omsorgsberoende i samhället är ju en tämligen svag grupp; förmodligen det svagaste även om man har både PRO och SPF; dvs pensionärsorganisationerna bakom sig. I dagarna uttrycker PRO:s Majken Strömbäck sin oro över vad som händer inom äldreomsorgen i Sörmlands Nyheter. Milt talat kan man nog säga att hon knappast skräder orden.  Tidigare har SPF gjort liknande uttalanden.


Kommunalråden Johan Rocklind(S) och Ann-Sofie Lifvenhage(M) tycker bägge att det finns en bra omsorg om de äldre i kommunen. Något som vi själva även tyckt under åren. Men ju äldre man blir desto mer tveksam blir man givetvis och det mesta handlar kanske inte om personal eller byggnaders konstruktion utan mer om att antalet tillgängliga platser. I många kommuner byggs det inga äldreboenden. De läggs ned. Givetvis till förfång för de äldre. Dvs det är ett lotteri och tämligen svårt att få plats på något av kommunens tre äldreboenden. Omsorgen liknar mer och mer terminalvård, vilket kanske inte riktigt var meningen.

 

För att tillvarata de äldre medborgarnas behov och omsorg borde kommunen ha en äldreombudsman. Denne person får givetvis inte ha några kopplingar till fackföreningar eller andra jävsförhållanden, som kan påverka tilliten. Dvs en person att vända sig till när man tycker att kommunen inte lyckas med sitt uppdrag. I landet finns ju diverse ombudsmän t ex BO, DO, JO, JK, JämO etc men ingen som svarar för de äldre. Visserligen finns det numera en äldrediskrimineringslag men DO:s uppdrag handlar mest om etnisk diskriminering. 

 

Det finns många kommuner som har en äldreombudsman idag, så förslaget är inte särskilt nydanande men skulle ändå vara ett stöd för att minska de äldres samt PRO och SPF oro. Eftersom det snart stundar till val så kanske det finns något parti, som kan antaga denna utmaning!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar