onsdag, augusti 20, 2014

I det nya Sverige får alla judar dödshot!

Young Jewish Swedish Leader: ‘All My Friends Are Getting Death Threats’


Den amerikanska tidningen The Algemeiner skriver denna vecka om hur dödshoten mot Sveriges 20.000 kvarvarande judar ökat dramatiskt de senaste åren. Sverige har blivit det värsta nazistiska landet i Europa. Senast nu i Uppsala misshandlades en judinna av ett gäng muslimer. Hennes brott att bära en Davids-stjärna runt halsen! Klicka på rubriken ovan och läs gärna artikeln på engelska. Man kan ju undra när det blir farligt med ett kors tillika runt halsen!


Efter dödshot, dagliga antisemitiska attacker och trakasserier mot Sveriges 20.000 kvarvarande judar börjar de flesta tycka att det är dags att skapa sin framtid på annat håll, enligt en rapport från Zvika Klein Israels NRG News.

 
"Jag och mina vänner bestämde sig för att lämna Sverige", säger 22-årige Victor Borslöv efter att ha fått sitt 11: e dödshot efter pro-israeliska åsikter på sin Facebook-sida.

 
Borslöv, som studerar internationella relationer och ekonomi i Göteborg, funderar på att emigrera till Berlin, Tel Aviv eller Haifa"! "Vi har aldrig tidigare sett en sådan antisemitism i Sverige. Sedan Hamas påbörjade nya raketbeskjutningar mot Israeliskt område och Israeliska skyddsstyrkor besvarat attackerna!


"Vi har alltid vetat att det finns de som hatar oss i Sverige, men den här gången uttrycktes det mer kraftfullt, mängden antisemitiska uttalanden har ökat dramatiskt. Denna antisemitsm förekommer även bland kändisar, politiker och journalister. Det handlade inte om operationen i Gaza, utan hat mot judar ", sade han.

 
"Det brukade vara oacceptabelt att prata om det så öppet", sade han, men tillade att "i dag, har talet om antisemitism blivit vardagsmat i Sverige." 


Vi slutar översättningen av artikeln här! För fullständig sådan läs den på engelska. Sveriges rykte som ett fritt, demokratiskt och antirasistiskt land i Europa kommer nu alltmer på skam och flera partier i riksdagen bekänner sig nu öppet till den omfattande nazistiska agendan mot Sveriges judar och andra parias! 


För invandrare från Palestina till Sverige kan man naturligtvis förstå, att det finns ett missnöje och vrede över att frågan ej synes få någon politisk lösning. Men när iranier och andra icke berörda av denna konflikt eller många svenskar återtar de nazistiska idéalen från 30- och 40-talen och okväder eller kommer med direkta dödshot, är det rent ut sagt skrämmande. Att en muslimsk mobb överfaller en judinna för att hon bär en Davids-stjärna är än värre! Och att denna överfallna judinna inte vågar polisanmäla p g a risk för repressalier är helt otillständigt!


Rasismen i Sverige håller på att gå över styr och rättsvårdande myndigheter inklusive ledande politiker sitter med armarna i kors medan folk förföljs och Sveriges rykte i omvärlden svärtas dag för dag! Hur är det tänkt, att Raoul Wallenbergs minne och gärning skall bevaras i detta ampra svenska samhällsklimat?

 

The American newspaper The Algemeiner this week writes about the death threats against Sweden's 20,000 remaining Jews have increased dramatically in recent years. Sweden has become the worst Nazi country in Europe. The other day in Uppsala a Jewish woman was beaten u p by a gang of Muslims. Her crime; to wear a star of David around her neck! This sure makes you wonder when it will be dangerous with a cross around one's neck too!

After death threats, daily anti-Semitic attacks and harassment against Sweden's 20,000 remaining Jews began, many people feel that it is time to spend their future elsewhere, according to a report by Zvika Klein Israel's NRG News.

"My friends and I decided to leave Sweden," says 22-year-old Victor Borslöv after receiving his 11th death threats by pro-Israeli opinions on his Facebook page.

Borslöv, studying international relations and economics in Gothenburg, is looking to emigrate to Berlin, Tel Aviv or Haifa "" We have never before seen such anti-semitism in Sweden. Since Hamas started the new rockets into Israeli territory and Israeli security forces responded to the attacks!

"We have always known that there are those who hate us in Sweden, but this time expressed it more powerful, the amount of anti-Semitic rhetoric has increased dramatically. This antisemitsm also occurs among celebrities, politicians and journalists., It was not about the operation in Gaza but hatred of Jews, "he said.

"It used to be unacceptable to talk about it so openly," he said, but added that "today, the talk of anti-semitism has become a daily commodity in Sweden."

We stop the translation of the article here! For complete such read it in original English. Sweden's reputation as a free, democratic and anti-racist country in Europe is really at stake. Now there are now  more parties in parliament that have adapted a extensive Nazi agenda against Swedish Jews and other pariahs!

For immigrants from Palestine to Sweden, one can of course understand that there's a discontent and outrage that the issue does not seem to have any political solution. But when the Iranians and other non concerned by this conflict and many Swedes carry on with the Nazi ideals from the 30s and 40s and harass or use direct death threat, it's downright scary. That a Muslim mob assaults a Jewish woman because she is wearing a David's star is even worse! And that this Jewish woman assaulted dare not notify the police because of the risk of retaliation is completely indefensible!

Racism in Sweden is about to go right out of control and law enforcement agencies including leading politicians are sitting with arms crossed while people are persecuted and Sweden's reputation abroad blackened day by day! How should Raoul Wallenberg's memory and deed be preserved in this harsh Swedish social climate?


העיתון האמריקאי אלגעמיינער כותב שבוע על האיומים על חיי 20,000 היהודים שנותרו בשוודיה עלה באופן דרמטי בשנים האחרונות. שוודיה הפכה למדינה הנאצית הגרועה ביותר באירופה. אחרון עכשיו באופסלה הוכה יהודיה של חבורה של מוסלמים. הפשע ללבוש מגן דוד על צווארו! לחץ על הכותרת לעיל, ואנא קרא את המאמר באנגלית. לאחר איומים על חייו, התקפות אנטישמיות יומיות והטרדות נגד 20,000 היהודים שנותרו בשבדיה מתחילים, רוב מרגישים שזה זמן ליצור את עתידם במקום אחר, על פי דו"ח של חדשות NRG של צביקה קליין ישראל. "חבריי ואני החלטנו לעזוב את שוודיה", אומר ויקטור Borslöv 22 בן לאחר שקבל איומים על חייו שלו על ידי 11th דעות פרו ישראליות בעמוד שלו בפייסבוק. Borslöv, לומד יחסים בינלאומיים וכלכלה בגטבורג, מחפש להגר לברלין, תל אביב או בחיפה "! 

"יש לנו אף פעם לא ראינו בעבר באנטישמיות כזו בשוודיה. מאז תחילת, חמאס השיק ירי רקטות חדש לשטח ישראל וכוחות ביטחון ישראליים הגיב להתקפות! "יש לנו תמיד ידעתי שיש מי ששונאים אותנו בשוודיה, אבל הפעם באו לידי ביטוי אותה חזק יותר, הסך של רטוריקה אנטישמית גדל באופן דרמטי. אנטישמיות זו מתרחשת גם סלבריטאים, פוליטיקאים ועיתונאים בקרב., זה לא היה על המבצע בעזה אבל שנאה ליהודים, "הוא אמר. 

"זה היה אמור להיות בלתי מתקבל על הדעת לדבר על זה כל כך בגלוי," הוא אמר, אך הוסיף כי "היום, הדיבורים על האנטישמיות הפכו דבר שבשגרה בשוודיה." 

אנחנו עוצרים את התרגום של המאמר כאן! בשביל כזה שלם לקרוא אותו באנגלית. המוניטין של שוודיה כמדינה חופשית, דמוקרטית ואנטי גזענית באירופה יש עכשיו יותר ומתביישות יותר ויותר מפלגות בפרלמנט מתיימרות עכשיו פתוחות לאג'נדה הנאצית הנרחבת נגד יהודים שוודי! 

לעולים מפלסטין לשוודיה, אחד יכול כמובן להבין שיש חוסר שביעות רצון וכעס שהשאלה לא נראית לי שום פתרון מדיני. אבל האיראנים או השבדים רבים למשוך את האידיאלים הנאציים מ30s ו40s הוא ממש מחליאים.שאספסוף מוסלמי תוקף את אישה יהודית, משום שהיא לובשת הכוכב של דוד הוא אפילו יותר גרוע! 

הגזענות בשוודיה עומדת לצאת של סוכנויות שליטה ואכיפת החוק כוללים פוליטיקאים מובילים שישבו בידיים השלובות בזמן שאנשים נרדפים והמוניטין של שוודיה בחו"ל מושחר מיום ליום!

איך הזיכרון של ראול ולנברג נשמרים?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar